\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
owan
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· กุมภาพันธ์ 2554 (1)
· ตุลาคม 2554 (5)
· มีนาคม 2555 (3)
· เมษายน 2555 (1)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (3)
· กันยายน 2556 (4)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /การตรวจสอบภายใน2555
การตรวจสอบ IT (IT Audit)
2835 views/34 ความคิดเห็น 25/ก.ย./55 12:49

ในปัจจุบัน ส่วนราชการได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน โดยนำระบบ IT มาช่วยในการปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ตัวอย่าง เช่น กรมสรรพากรการยื่นเสียภาษีของประชาชนผ่านทางอินเตอร์ กรมการขนส่งทางบกบริการรับชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ ระบบการจัดซื้อภาครัฐ e-auction  ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐจึงต้องมีความรู้ในด้าน IT เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานในด้าน IT ของภาครัฐได้

Facebook

   2835 views/34 ความคิดเห็น โดย owan
25/ก.ย./55 12:49


การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ
3710 views/12 ความคิดเห็น 24/ก.ย./55 12:56

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ

1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

2.หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว96 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

Facebook

   3710 views/12 ความคิดเห็น โดย owan
24/ก.ย./55 12:56


การตรวจสอบภายใน
1163 views/21 ความคิดเห็น 01/เม.ย./55 08:51

Facebook

   1163 views/21 ความคิดเห็น โดย owan
01/เม.ย./55 08:51


การพัสดุ
1999 views/4 ความคิดเห็น 29/มี.ค./55 10:07

การพัสดุ

Facebook

   1999 views/4 ความคิดเห็น โดย owan
29/มี.ค./55 10:07


ค่ารักษาพยาบาล
5685 views/10 ความคิดเห็น 28/มี.ค./55 10:17

ค่ารักษาพยาบาล

Facebook

   5685 views/10 ความคิดเห็น โดย owan
28/มี.ค./55 10:17


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
845 views/5 ความคิดเห็น 20/มี.ค./55 10:22

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

Facebook

   845 views/5 ความคิดเห็น โดย owan
20/มี.ค./55 10:22


หน้า 1 2
กลุ่มบล็อก
 
· การให้คำปรึกษา
· การตรวจสอบภายใน
· การตรวจสอบภายใน2555
· การให้คำปรึกษา56-owan
· การให้คำปรึกษา57-owan
· KM การตรวจสอบภายใน58-Owan
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,721 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101