ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
I_YING
 
ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 
 

Archives
 
· กันยายน 2554 (4)
 

Home /Km งานพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล้อม
แนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม # ตอนที่ 4 (THE END)
2611 views/1 ความคิดเห็น 13/ก.ย./54 01:05

ในตอนที่ 4 ... หลังจา่กที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งใหญ่ ๆ ถึง 3 ครั้ง เราจึงได้ัรวบรวมประสบการณ์และตวามคิดของสมาชิกแต่ละท่านมาจัดทำเป็นแผนผังความคิดสำหรับแนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังต่อไป ดังภาพ และได้สรุปเป็นรายงานการจัดการความรู้ของเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 
   
 
 
ภาพ แสดงแผนผังความคิืดแนวทางการจัดทำระบบพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
มีข้อเสนอแนะอย่างไร บอกต่อกันได้น่ะค่ะ และเราจะยังคงพัฒนาระบบเฝ้าระวังต่อไป ในปีงบประมาณ 2555 เรื่องราวคงเข้มข้นขึ้น เชิญติดตามกันต่อน่ะค่ะ To be continue ...
Facebook

   2611 views/1 ความคิดเห็น โดย I_YING
13/ก.ย./54 01:05


แนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม # ตอนที่ 3
1540 views/0 ความคิดเห็น 12/ก.ย./54 12:50

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
 
... เวทีนี้ได้จัดขึ้นหลังจากที่แต่ละพื้นที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 ไปแล้ว ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และมีรศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ข้อเสนอแนะ สรุปรายละเอียดการแลกเปลี่ยนดังนี้ ...
 
FA…         นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบ
สมาชิก …    ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังของศูนย์อนามัยที่ 1-12 และกองประเมินผลกระทบ
Note take…กมลรัตน์ สังขรัตน์
ถ่ายภาพ…   ชนะจิตร ปานอู
 

พี่ดำรงค์ ศูนย์อนามัยที่ 2 : การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากโรงงานผลิตสารไนโตรเซลลูโลส ในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งที่มาของเรื่องนี้เนื่องจากมีการตั้งโรงงานผลิตสารไนโตรเซลลูโลสขนาดใหญ่ในพื้นที่ และเป็นโรงงานประเภทผลิตสารไนโตรเซลลูโลสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เคยมีเหตุร้องเรียนทั้งในระยะก่อนสร้างโครงการ และหลังจากการเปิดดำเนินการผลิต ครั้งหลังสุดประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รอบๆ เรื่องกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2553 โดยเริ่มทำการศึกษากระบวนการและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต ซึ่งพบว่ามีการใช้กรดไนตริก เมื่อศึกษาอันตรายของสารพบว่า โรคที่ควรเฝ้าระวังคือโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง และมีการใช้สาร OLEM และโรคที่ควรเฝ้าระวังคือ โรคระบบทางเดินหายใจ และทำการศึกษาข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากรายงาน EIA ได้แก่ คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อหาสิ่งคุกคาม นอกจากนั้นได้ทำการวิเคราะห์อาการที่มีความสัมพันธ์กับระยะห่างของโรงงาน ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย ( p = 0.012 ) ,อาการมักมีอารมณ์แปรปรวน ( p = 0.019) ,อาการปวดหัว ( p = 0.022 ),อาการนอนไม่หลับ ( p = 0.043 ) จึงได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังดังนี้
       1.ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ : โดยพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังตามระบบรายงานผล 18 แฟ้ม และประสานหน่วยงานในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      2.ระบบเฝ้าระวังเชิงรุก: โดยดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (น้ำและอากาศ) ทำแบบสำรวจระดับการได้รับกลิ่นของประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนใกล้บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน สำหรับสุขภาพได้ทำแบบสำรวจอาการสำคัญของประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนใกล้บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
 
คุณวาทินี ศูนย์อนามัยที่ 6 : ได้ทำการพัฒนาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากขยะพิษ จากกิจการรับซื้อของเก่า อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาสถานการณ์การประกอบอาชีพค้าของเก่าในพื้นที่ เก็บข้อมูลประวัติการสัมผัสขยะพิษ เก็บข้อมูลสุขภาพ เก็บข้อมูลชนิดและปริมาณขยะ เพื่อหาสิ่งคุกคาม แต่เนื่องจากสิ่งคุกคามมีโลหะหนักหลายชนิด จึงเลือกทำการศึกษาเพียง 1 ตัว คือแคดเมียม เพราะมีความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลน้อยที่สุด เฝ้าระวังโดยทำแผนที่ชุมชน แสดงข้อมูล กิจกรรมในชุมชน จุดเสี่ยง จุดเกิดโรค อาการ เน้นโรคเรื้อรังที่อาจเป็นผลกระทบจากสารโลหะหนัก เช่น ความพิการในเด็ก คลอดก่อนกำหนด มะเร็ง การแท้งบุตร เป็นต้น ทำการเก็บตัวอย่าง น้ำ อาหาร ที่ประชาชนใช้บริโภคเพื่อหาปริมาณแคดเมียม และทำการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารเคมีกับข้อมูลสิ่งแวดล้อม
 
คุณกมลรัตน์ ศูนย์อนามัยที่ 8 : การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช กรณีศึกษา อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้ทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของเกษตรกร ผลการเจาะเลือด และข้อมูลอาการทางสุขภาพ จากการวิเคราะห์พบว่า ผลการเจาะเลือดของเกษตรกร และข้อมูลอาการสุขภาพไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ผลการเจาะเลือดมีความเสี่ยงสูง แต่ข้อมูลสุขภาพไม่มีความเสี่ยงสูง
 
 รศ.ดร.พงษ์เทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : สำหรับระบบเฝ้าระวังจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำได้ยาก เนื่องจากไม่มีข้อมูลสิ่งแวดล้อม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเจาะเลือดของเกษตรกรกับข้อมูลสุขภาพไม่เป็นแนวทางเดียวกัน เนื่องจาก สารที่ใช้วิ เคราะห์ผลเลือดของเกษตรสามารถวิเคราะห์ได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ถ้าไม่ใช้สารกลุ่มดังกล่าว ก็จะตรวจไม่พบ แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยง และสารเคมีเหล่านี้มีระยะเวลาตกค้างในร่างกาย ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวทำให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลผลการเจาะเลือดมาเป็นตัวชี้วัดในการเฝ้าระวังได้ จึงต้องใช้ข้อมูลตัวแทนคือเก็บปริมาณการใช้สารเคมี และข้อมูลสุขภาพของเกษตรกร
 
คุณพัฒนศักดิ์ ศูนย์อนามัยที่ 12 : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม: กรณีผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพอากาศ รูปแบบการดำเนินการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยทำการวิเคราะห์ระบบดังนี้
     1. ระบุสิ่งคุกคามหรือมลพิษและแหล่งที่ก่อ -- รายงานของกรมควบคุมมลพิษและกรมอุตุนิยมวิทยา
      2.ระบุโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จะเฝ้าระวัง -- จำนวน 19 อาการ
      3.ระบุประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะเฝ้าระวัง -- ประชากรทุกคนในพื้นที่
      4.ระบุทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -- ตัวแทนจากหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ ทสจ สถานีอุตุฯ อุตสาหกรรม ฯ สสอ สสจ เทศบาล อบต.
และได้รูปแบบการเฝ้าระวังในพื้นที่ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 รูปแนวทางระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพอากาศ
Facebook

   1540 views/0 ความคิดเห็น โดย I_YING
12/ก.ย./54 12:50


แนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม # ตอนที่ 2
2634 views/2 ความคิดเห็น 02/ก.ย./54 17:12

แนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม # ตอนที่ 2
....มาถึงตอนที่ 2 เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก เมื่อวันที่ 16-17 ก.พ.54 โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ และ 8-10 มี.ค. 54 สถานที่ โรงแรมพิมาน 
โดยมี: กมลรัตน์ สังขรัตน์                  เป็น FA
           กมลกาญจน์ คุ้มชู                   เป็น note taker
           กมลวรรณ กอง HIA               เป็น ผู้ถ่ายภาพ
           เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 เป็น  สมาชิก
 
....เริ่มเล่าเรื่องกันเลยน่ะ
 

 

ในปี 2552 ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้แก่ หมอกควัน ฝุ่นละออง ได้วิเคราะห์สิ่งคุกคามจากมลพิษทางอากาศได้แก่ ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ โอโซน สารอินทรีย์ระเหย ซึ่งเมื่อได้สิ่งคุกคามที่ชัดเจนแล้วได้วิเคราะห์โรคที่เกิดจากสิ่งคุกคามเพื่อทำการเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด การดำเนินการระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เป็นลักษณะงานที่โดยธรรมชาติต้องอาศัยข้อมูลอย่างน้อย 2 ฐาน คือ ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะการทำงานแบบเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในพื้นที่นั่นเอง แต่เนื่องจากโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศเป็นโรคที่เรื้อรัง (chronic) ไม่ได้เกิดผลอย่างเฉียบพลัน (acute) จึงได้พัฒนาเครื่องมือขึ้นมาตัวหนึ่ง เป็นแบบเก็บอาการจากมลพิษทางอากาศซึ่งจะมี 19 อาการ เช่น แสบผิวหนัง แสบตา หายใจติดขัด หายใจไม่ออก ซึ่งทำให้เก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น และมีความสัมพันธ์กับข้อมูลสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ที่สำคัญเมื่อได้ข้อมูลแล้วต้องมีการรายงานผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการกระจายข้อมูลและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

รศ.ดร.นพ.พงษ์เทพ วิวรรธนะเดช :
 
 
 
คุณดำรงค์ ศูนย์อนามัยที่ 2 : ในปี 2552 ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีทำการพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากกิจการโม่หิน เนื่องจากในบริเวณอำเภอหน้าพระลานมีโรงโม่หินจำนวน 28 แห่ง ในการเก็บข้อมูลได้มอบให้หน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ทำการเก็บข้อมูลอาการที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศจำนวน 21 อาการได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง ระบบสายตา ระบบประสาทและเก็บโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศอีกจำนวน 30 โรค เช่น โรคปอดจากฝุ่น โรคหอบหืด โรคซึมเศร้าเป็นต้น และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตาม เวลา สถานที่ บุคคล โดยสำนักงานสาธารณสุขจะดึงข้อมูลของผู้รับบริการจากฐานข้อมูลที่โรงพยาบาลและสถานีอนามัย และข้อมูลสิ่งแวดล้อมจากสถานีตรวจวัดทางอากาศ หลังจากนั้นมีการวิเคราะห์และรายงานผลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซด์และแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ
 
คุณเอนก ศูนย์อนามัยที่ 10: ในปี 2553 ได้ทำระบบเฝ้าระวังและเตือนไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีการทำงานโดยตั้งเป็นคณะทำงานระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงานได้แก่ ศูนย์อนามัย, ปลัดจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่ในการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พร้อมกับแจ้งเตือนภัยและการแก้ไขปัญหา ซึ่งแนวทางการเฝ้าระวังจะอาศัยข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ และข้อมูล Hot Spot ของกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อดูสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบหามีค่ามลพิษสูง สำหรับการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 10 ได้จัดทำคู่มือเตือนภัยจากฝุ่นละอองสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เช่น อยู่ในบ้าน ไม่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน การออกกำลังเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย การใส่หน้ากากอนามัย แต่หลังดำเนินการไปแล้ว พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานสาธารณสุข ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ รวมถึงบทบาทหน้าที่ ดังนั้นตอนนี้ทางศูนย์อนามัยที่ 10 ได้เร่งผลิตสื่อสำหรับเจ้าหน้าที่
 
คุณลีนา ศูนย์อนามัยที่ 12 : ระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมน่าจะแบ่งเป็น 4 เรื่องๆ ใหญ่ๆ ได้แก่ อาหาร น้ำดื่ม สิ่งปฏิกูล ขยะติดเชื้อ ซึ่งในแต่ละเรื่องสามารถทำการเฝ้าระวังทั้งสุขลักษณะ มลพิษที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมของประชาชน
 
ซึ่งได้กลั่นกรองดังแผนที่ความคิดข้างล่าง
 
 
              ภาพที่ 1 สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ัครั้งที่ 1
Facebook

   2634 views/2 ความคิดเห็น โดย I_YING
02/ก.ย./54 17:12


แนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม # ตอนที่ 1
968 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./54 16:22

ที่มาของเรื่อง : การจัดทำระบบเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นการเฝ้าคุมเหตุการณ์ด้านสุขภาพในประชากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อผลในการป้องกันและควบคุมภาวะสิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับโรค เพื่อหามาตรการการป้องกันแก้ไขให้เร็วที่สุดก่อนที่โรคจะลุกลามออกไป ด้วยหลักการ"ปัจจัยเสี่ยงในวันนี้ คือโรคในวันพรุ่งนี้” ดังนั้นจึงจำเป็นที่พื้นที่ต้องเริ่มมีระบบเฝ้าระวังเพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำ แต่เนื่องจากที่ผ่านมาในพื้นที่ที่ศูนย์อนามัยที่ 8 รับผิดชอบ ยังไม่มีระบบเฝ้าระวังในระดับพื้นที่ ในขณะที่หลายพื้นที่ได้เริ่มมีการจัดทำระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้จึงมีความสนใจพัฒนาระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
 
สมาชิก : 1. น.ส.กมลรัตน์ สังขรัตน์  ศูนย์อนามัยที่ 8
               2. น.ส.กมลกาญจน์ คุ้มชู  ศูนย์อนามัยที่ 8
               3. น.ส.ชนะจิตร ปานอู      ศูนย์อนามัยที่ 8
               4. รศ.ดร.พงษ์เทพ วิวรรธนะเดช    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               5. ผู้รับผิดชอบงานระบบเฝ้าระวังของ ศอ.1-12
               6. จนท.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
 
กิจกรรมที่ 1 การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมนี้สมาชิกได้ร่วมกันทบทวนการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทั้ง 12 ศูนย์เขตร่วมกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และได้สกัดเป็นองค์ความรู้ดังนี้
 
ภาพที่ 1 กิจกรรมการทบทวนองค์ความรู้
 
 
ภาพที่ 2 การเรียบเรียงและสกัดความรู้ในการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
           หลังจากกิจกรรมครั้งที่ 1 สมาชิกได้เลือกแนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกิจกรรมครั้งที่ 2  คอยติดตามต่อในตอนที่ 2...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook

   968 views/0 ความคิดเห็น โดย I_YING
02/ก.ย./54 16:22


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· Km งานพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล้อม
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· prasit
· ADMIN ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
· ทันต-ศูนย์อนามัยที่ 8
· sasichol
· ชุมชนคนฝากครรภ์
· ประเสริ์ฐศรี Wanpen2501
· JIABPR08
· ยมสาร bj_ben04
· ใจแสน bussara
· Xมอตั๋ง
· Dr.Diet
· ruecha
· มากบุญ boonchu
· เพ็ชร์สินเดชากุล k_phetsin
· งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่
· ชุมชนคนดมยา
· รักคอม
· ภูกาธร lumpung
· สุจิตรา
· งานวางแผนครอบครัว
· เด็กป่วย
· pojung
· sumonrat
· kangaroo NICU54
· อรุณเรืองสวัสดิ์ WAREE40D
· งานห้องบัตร
· PCT_OBS
· กลิ่นด้วง passaduhpc8
· ฤทธิ์ฉ่ำ FINANCE
· สุขแท้ Karunas1
· ธนะพัฒน์ 172501
· คงสุขสกุลชัย Kanjana_ple
· Supatra
· LC. Group
· รักคำมี sing