กรมอนามัย เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
ชาญยุทธ
 
กรมอนามัย
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (9)
· กรกฎาคม 2554 (2)
· ตุลาคม 2554 (52)
· มีนาคม 2555 (40)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
 

Home /งานก่อสร้าง
งานก่อสร้างของทางราชการ คืออะไร
1835 views/0 ความคิดเห็น 09/ต.ค./54 22:54

หมายถึง ราคาก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ ซึ่งได้จากการประเมิน หรือคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งเป็นราคาที่ทางราชการยอมรับได้ ไม่สูงจนผู้ประกอบการได้กำไรมากเกินกว่าที่ควรจะได้รับ และไม่เป็นราคาที่ต่ำจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้  ดังนั้น ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจึงไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้าง แต่เป็นราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
การทำบันทึกส่งให้ สตง.(ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) กรณีที่ผลประกวดราคาปรากฎว่า ราคากลางที่กำหนดไว้สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ประกวดราคาได้ เกิน 5 % ขึ้นไป
Facebook

   1835 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
09/ต.ค./54 22:54


ความหมายของ คำว่า มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
5236 views/0 ความคิดเห็น 05/ต.ค./54 23:13

หมายถึง งานที่ใช้เทคนิคในการก่อสรางอย่างเดียวกันกับงานประกวดราคาจ้าง เพื่อจะให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณืในการก่อสราง ในสภาพงานที่คล้ายคลึงกันมาก่อน
 
(หนังสือตอบข้อหารือของกวพ.อ.ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) 0421.3/03660 ลว 13 ก.พ.2551)
Facebook

   5236 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
05/ต.ค./54 23:13


การหาค่า Factor F กรณีการใช้เงินกู้และมีเงินงบประมาณสมทบ
3093 views/0 ความคิดเห็น 22/มิ.ย./54 18:22

กรณีของงานก่อสร้างทาง ถอดแบบคำนวณค่างานต้นทุนได้ 450 ล้านบาท โครงการนี้ใช้เงินกู้ 60% และมีเงินงบประมาณสมทบ 40 %  กำหนดเงินประกันผลงานหัก 10%   เงินล่วงหน้าจ่าย 10 %   อัตราดอกเบี้ย 8 %   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   และไม่มีกรณีฝนตกชุก
 
-กรณีของเงินกู้ : ค่างานต้นทุน 450 ล้านบาท
   ค่า Factor F งานก่อสร้างทานง ในช่อง รวมในรูป Factor                  = 1.0720
 
-กรณีของเงินงบประมาณ : ค่างานต้นทุน 450 ล้านบาท
    ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ในช่อง Factor F                                 = 1.1471
 
- หาค่า Factor F ที่ใช้คำนวณราคากลาง
 
      = (1.0720 * 60/100) + (1.1471 * 40/100)   = 06432+0.45884
 
      = 1.10204
  
     = 1.1020
Facebook

   3093 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
22/มิ.ย./54 18:22


การคำนวณหาค่า Factor F ที่อยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุน (โดยวิธีใช้สูตร)
11568 views/0 ความคิดเห็น 22/มิ.ย./54 13:28

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E) * (A-B)/(C-B)}
 
      เมื่อ   A = ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F
                B = ค่างานต้นทุนขั้นต่ำในช่วงที่ A อยู่
                C = ค่างานต้นทุนขั้นสูงในช่วงที่ A อยู่
                D = ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B
                E = ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C
 
กรณีงานก่อสร้างอาคาร  ถอดแบบคำนวณค่างานต้นทุนได้ 128,650,920 บาท
เงินล่วงหน้าจ่าย 10%  เงินประกันผลงานหัก 5%  และอัตราดอกเบี้ย 8%
 
= 1.1922-{(1.1922-1.1918) * (128,650,920 - 100,000,000) /
    (150,000,000-100,000,000)}
 
= 1.1922-{0.0004*(28,650,920/50,000,000)}
 
= 1.1922-(0.0004-0.5730184)  = 1.1922-0.00022920736
 
= 1.19197079264     = 1.1920
 
Facebook

   11568 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
22/มิ.ย./54 13:28


หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ต่อ)
4933 views/0 ความคิดเห็น 22/มิ.ย./54 13:12

4. กรณีพื้นที่ก่อสร้างในงานก่อสร้างทางอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่กำหนด  ให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ในช่อง "Factor F ฝนชุก 1" หรือ ช่อง "Factor F ฝนชุก 2" ดังนี้
  
     4.1 ใช้ค่า Factor F  ช่อง "Factor F  ฝนชุก 1" สำหรับงานก่อสร้างในจังหวัดจันทบุรี ชุมพร เชียงราย ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี ปัตตานี พัทลุง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และ/หรือ หนองคาย
 
     4.2 ใช้ค่า Factor F  ช่อง "Factor F ฝนชุก 2" สำหรับงานก่อสร้างในจังหวัดตราด นราธิวาส พังงา ภูเก็ต ยะลา และ/หรือ ระนอง
 
5. ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ไม่มีการคิด Factor F กรณีฝนตกชุก
 
6. ตาราง Factor F นี้  ใช้ได้กับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกราคา แต่จะแปรเปลี่ยนตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราจ่ายเงินล่วงหน้า อัตราการหักเงินประกันผลงาน และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำในการกู้สำหรับลูกค้าชั้นดี (MLR) ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร ซึ่งกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เป็นผู้กำหนดและประกาศทุกต้นปีงบประมาณ(เดือนตุลาคมของทุกปี) และระหว่างปีงบประมาณ หากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1
 
8. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี ทั้ง 100% ให้ใช้ค่า Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor " (ที่ยังไม่รวม VAT)
 
9. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี และมีเงินงบประมาณสมทบ ให้ใช้ค่า Factor F สำหรับกรณีเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษี และเงินงบประมาณตามสัดส่วน
 
    
Facebook

   4933 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
22/มิ.ย./54 13:12


หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F
3636 views/0 ความคิดเห็น 22/มิ.ย./54 12:49

การใช้ตาราง Factor F ต้องเป้นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ดังนี้
 
1. กรณีค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรดังต่อ   
     ไปนี้
                ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D-{(D-E) x (A-B)/(C-B)}
 
เมื่อ         ต้องการหาค่า  Factor F ของค่างานต้นทุน      =  A  บาท
               ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า A                   =  B    บาท
               ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า A                   = C  บาท
               ค่า Factor F  ของค่างานต้นทุน B                     = D
               ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C                      = E
 
2. กรณีของงานก่อสร้างอาคารและโครงการ/งานก่อสร้างนั้น เป็นสัญญาเดียว ให้รวมค่างานต้นทุนของงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ก่อนหาค่า Factor F     ส่วนงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อให้แยกค่างานไปคำนวณภาษีต่างหาก
 
3. งานสะพานและ/หรือท่อเหลี่ยม ทางแยกต่างระดับที่อยู่ในงานก่อสร้างทาง ให้แยกค่างานต้นทุนและใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 
 
 
 
 
 
 
Facebook

   3636 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
22/มิ.ย./54 12:49


Factor F
2319 views/0 ความคิดเห็น 16/มิ.ย./54 19:54

Factor F หมายถึง สัดส่วนของค่างานต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง อันประกอบด้วย  ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย กำไร และภาษี  ซึ่งได้กำหนดไว้เป็น
 
Factor F = (ค่างานต้นทุน = 1) + (ค่าอำนวยการ+ดอกเบี้ย+กำไร+ภาษี) /100  = 1.xxxx    เช่น
 
 = 1.2744  หมายถึง ค่างานต้นทุน =  1 หน่วย  จะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ก่อสร้าง = .2744 หน่วย   เป็นต้น
Facebook

   2319 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
16/มิ.ย./54 19:54


หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานเกี่ยวกับไม้แบบ
25230 views/0 ความคิดเห็น 16/มิ.ย./54 19:13

หลักเกณฑ์การคำนวณหาปริมาณงานเกี่ยวกับไม้แบบ
  • ปริมาณงานไม้แบบหล่อคอนกรีต  ให้คำนวณหาปริมาณพื้นที่ไม้แบบที่รองรับ  หรือห่อหุ้มคอนกรีตที่จะหล่อ
เป็นงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมด  เช่น ฐานราก ตอม่อ เสา คาน พื้น ฯลฯ  เป็นต้น  เมื่อรวมจำนวนพื้นที่ไม้แบบทั้งหมดแล้ว จะได้ปริมาณงานไม้แบบหล่อคอนกรีต เป็นจำนวน.........ตามรางเมตร (ม2)
  • ไม้ใช้ทำแบบหรือไม้แบบหล่อคอนกรีต เมื่อได้จำนวนพื้นที่แบบหล่อคอนกรีตทั้งหมดแล้ว ให้คิดจำนวนพื้นที่แบบหล่อคอนกรีต 1 ตารางเมตร ใช้ไม้ทำแบบประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต  โดยใช้ไม้แบบหนา 1 นิ้ว
  • ไม้คร่าวยึดไม้แบบ  คิดจำนวนร้อยละ 30 ของปริมาณไม้ใช้ทำแบบหรือไม้แบบหล่อคอนกรีต
  • ไม้ค้ำยันไม้แบบ
               -ไม้ค้ำยันท้องคาน คิดจำนวน 1 ต้น ต่อความยาวคาน 1 เมตร
               - ไม้ค้ำยันท้องพื้น คิดจำนวน 1 ต้น ต่อพื้นที่พื้น 1 ตารางเมตร
               - เมื่อรวมจำนวทั้งหมด จะได้ไม้ค้ำยันที่ต้องใช้ทั้งหมด เป็นจำนวน.......ต้น
  • ตะปูประกอบหรือยึดไม้แบบ คิดจำนวน 0.25 กก. ต่อพื้นที่แบบหล่อคอนกรีต 1 ตารางเมตร 

    

Facebook

   25230 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
16/มิ.ย./54 19:13


การถอดแบบและคำนวณค่างานเกี่ยวกับแบบหล่อคอนกรีตในงานก่อสร้างอาคาร
2233 views/0 ความคิดเห็น 16/มิ.ย./54 18:59

ชนิดของแบบหล่อคอนกรีต
1.แบบหล่อคอนกรีตเหล็ก หรือโลหะอื่นๆ
2.แบบหล่อคอนกรีตไม้
 
แบบหล่อคอนกรีตเหล็ก หรือโลหะอื่นๆ
   -ยังไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดที่ชัดเจน หากจำเป็นต้องใช้ให้คำนวณหาปริมาณตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับการคำนวณหาปริมาณเนื้อที่แบบหล่อคอนกรีตไม้  ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น ตารางเมตร (ตร.ม.) แล้วให้คิดหรือสืบราคาอัตราค่าเช่าเป็นต่อตารางเมตรมาคูณกับปริมาณ จะได้ค่างานต้นทุนของแบบหล่อคอนกรีตเหล็กทั้งหมด
 
แบบหล่อคอนกรีตไม้หรือไม้แบบหล่อคอนกรีต
 
ส่วนประกอบและหน่วยวัด
   -ปริมาณงานแบบหล่อคอนกรีต         ตร.ม.
  • ไม้ใช้ทำไม้แบบ                           ลบ.ฟ.
  • ไม้คร่าว                                          ลบ.ฟ.
  • ไม้ค้ำยัน                                         ต้น
  • ตะปู                                                  กก.       
Facebook

   2233 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
16/มิ.ย./54 18:59


หลักเกณฑ์การคำนวณเกี่ยวกับครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร
1987 views/0 ความคิดเห็น 15/มิ.ย./54 10:42

หลักเกณฑ์การคำนวณเกี่ยวกับครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร
 
-ให้แยกรายการที่เป็นครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อและระบบโสตทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยครุภัณฑ์ลอยตัว อุปกรณ์ระบบโสต อุปกรณ์ระบบโสตทัศน์ อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย  ออกจากการคำนวณในส่วนของค่างานต้นทุนมาคำนวณต่างหากในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย  และเมื่อคำนวณรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้นำยอดรวมทั้งหมดไปรวมหลังจากที่ได้ค่างานต้นทุนรวมคุณด้วยค่า Factor F แล้ว
 
-ส่วนครุภัณฑ์จัดจ้างหรือจ้างทำ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ Build in ให้คำนวณเป็นค่างานต้นทุนแล้วนำไปรวมกับค่างานต้นทุนรายการอื่นๆ เป็นค่างานต้นทุนรวมทั้งหมด เพื่อนำไปคูณกับค่า Factor F ต่อไป
Facebook

   1987 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
15/มิ.ย./54 10:42


การคำนวณค่าครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร
2868 views/0 ความคิดเห็น 15/มิ.ย./54 10:25

        การคำนวณค่าครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร  ในส่วนของครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนดให้คำนวณในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายแล้วบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากนั้น ให้นำไปรวมกับราคากลางที่ได้จากค่างานต้นทุนรวมคูณด้วยค่า Factor F แล้ว ได้เลย
          ปัญหาที่พบ คือ มิได้แยกครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อออกมาต่างหาก แต่นำไปรวมคำนวณในส่วนของค่างานต้นทุนโดยคิดในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย (ในบางกรณีใช้ราคาที่รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและติดตั้งเข้าไปด้วย) แล้วนำไปรวมเป็นค่างานต้นทุนและคูณกับค่า Factor F อีก
 
        ในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ค่าใช้จ่ายการดำเนินการบางรายการกำหนดไว้ให้แล้วในส่วนของ Factor F  แต่นำมาคำนวณที่ค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายพิเศษฯ อีก ทำให้เกิดรายการค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบและหนังสือรับรอง  ค่าทำป้ายบอกชื่องานและป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ และค่าที่พักคนงานในกรณีที่ไม่สามารถให้คนงานพักในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง  เป็นต้น
Facebook

   2868 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
15/มิ.ย./54 10:25


หน้า 1 2 3
กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานก่อสร้าง
· ระเบียบพัสดุ
· การตรวจดำเนินงาน
· การบริหารเงินงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ
· การควบคุมภายใน
· การตรวจสอบด้าน IT
· การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
· คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
· แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการควบคุมภายใน
· ถาม-ตอบ ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายใบสำคัญ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 1,221,260 คน
กรมอนามัย