\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
arunee
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (4)
· ตุลาคม 2554 (48)
· มีนาคม 2555 (47)
· กันยายน 2555 (1)
· เมษายน 2556 (30)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /งานตรวจสอบ
งานตรวจสอบ
816 views/20 ความคิดเห็น 02/ก.ย./58 16:13

คำถาม   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

คำตอบ   ประกอบด้วย

     1. เครื่่องแม่ข่าย จำนวน 1 เครื่่อง

     2.  เครื่่องลูกข่าย จำนวน 30 เครื่่อง

     3.  เครื่่องพิมพ์ Laser จำนวน 1 เครื่่อง

     4.  เครื่่องพิมพ์ชนิดหมีกพ่น จำนวน 1 เครื่่อง

Facebook

   816 views/20 ความคิดเห็น โดย arunee45
02/ก.ย./58 16:13


ถาม-ตอบ ปี 58
608 views/20 ความคิดเห็น 31/มี.ค./58 11:36

1ถาม การปฏิบัติงานในระบบ e.GP การเปิดซองสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ กรณีสเปกที่เสนอเหมือนกัน                                                                                                   
แต่บริษัทที่ให้ราคาต่ำสุดเสนอยี่ห้อเครื่องที่ไม่เป็นที่รู้จัก แต่อีกบริษัทเสนอราคาสูงกว่า แต่ยี่ห้อเป็นที่รู้จัก
และเสนอบริการหลังการขาย ประกอบ สามารถเลือกที่สูงกว่าได้หรือไม่ หากพิจารณาจากยี่ห้อของคอมพิวเตอร์                                                                                            
ที่เสนอเห็นว่ามีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือได้ หรือต้องเลือกที่ราคาต่ำสุดได้อย่างเดียว แต่ได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ
 
ตอบการจะได้พัสดุที่มีคุณภาพหรือไม่อยู่ที่การกำหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของหน่วยงานผู้จัดหา และหากผู้
เสนอราคาได้เสนอพัสดุตามคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดแล้ว การพิจารณาคัดเลือกจะต้องพิจารณา
จากผู้เสนอราคารายต่ำสุดเท่านั้นโดยในชั้นการพิจารณาผลของ คกก.จะต้องพิจารณาคัดเลือกสิ่งของ งานจ้าง หรือ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือไม่ ซึ่งหากเห็นว่า ไม่เป็น
ประโยชน์ คกก.สามารถพิจารณาตัดตกคุณสมบัติได้ในชั้นนี้ แต่ถ้าปล่อยผ่านเข้ามาแล้วถือว่าทุกรายผ่านคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การพิจารณาของ คกก.แล้ว ดังนั้นการพิจารณา คัดเลือกจะต้องพิจารณาจากผู้เสนอราคารายต่ำสุดเท่านั้น
Facebook

   608 views/20 ความคิดเห็น โดย arunee45
31/มี.ค./58 11:36


ค่าเดินทางไปราชการ 55
3084 views/45 ความคิดเห็น 25/ก.ย./55 14:00

การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, การประชุม

 

Facebook

   3084 views/45 ความคิดเห็น โดย arunee45
25/ก.ย./55 14:00


การให้บริการที่ดี และเทคนิคการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
784 views/0 ความคิดเห็น 19/มี.ค./55 11:16

หลักการทำงานกับนาย คือ รู้ความคาดหวังของนาย รู้ Style การทำงานของนาย ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ช่วยนายให้ทำงานเสณ้จ

Facebook

   784 views/0 ความคิดเห็น โดย arunee45
19/มี.ค./55 11:16


การให้บริการที่ดี และเทคนิคการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
808 views/0 ความคิดเห็น 19/มี.ค./55 11:11

ปรัชญาการให้บริการ คือ การให้บริการอย่างประทับใจ และรับประกันความพอใจ ให้บริการเกินกว่าลูกค้าคาดหวัง หัวหน้าบริการลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องบริการลูกค้า

Facebook

   808 views/0 ความคิดเห็น โดย arunee45
19/มี.ค./55 11:11


การให้บริการที่ดี และเทคนิคการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
825 views/0 ความคิดเห็น 19/มี.ค./55 11:04

การบริการ คือ กระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข ความพอใจ

Facebook

   825 views/0 ความคิดเห็น โดย arunee45
19/มี.ค./55 11:04


การให้บริการที่ดี และเทคนิคการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
822 views/0 ความคิดเห็น 19/มี.ค./55 10:59

ความหมายของการบริการ คือ กระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ และเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข ความพอใจ

Facebook

   822 views/0 ความคิดเห็น โดย arunee45
19/มี.ค./55 10:59


ค่าจ้างเหมาบริการ
1330 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 14:21

ถาม เบิกค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจะเบิกอย่างไร
ตอบ กรณีจ้างเหมาฯ ซึ่งไม่ใช่จ้างแรงงาน เพื่อไม่ให้เป็นงงเวลาเราเบิกค่าใช้จ่ายเพราะว่าเขาไปกับเรา เราจะอนุโลมเบิกระเบียบราชการได้ แต่ต้องเขียนไว้ในสัญญา ถ้าจะเขียนในสัญญาอย่างกรมปศุสัตว์ที่แม่ฮ่องสอน เขาเคยถามว่า เขาขี้เกียจมีกระดาษ เขาก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะเอาจ้างเหมาฯ คนนี้ เดินทางไปราชการหรืออยู่จะล่วงเวลา เขาให้วันละ ๒๐๐ บาท ตลอดได้หรือไม่ เป็นสัญญาต่างตอบแทน ถ้าเขาตกลงกับเราตั้งแต่เซ็นสัญญาต้นก็ได้ หรือถ้าในสัญญาต้นบอกว่า ถ้าเอาเขาอยู่ล่วงเวลาหรือเดินทางไปราชการจะมีการเพิ่มค่าจ้าง พัสดุเรียกค่าจ้างหมด แต่ต้องตรวจรับเพิ่ม และอนุโลมให้สิทธิตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม หรือระเบียบที่เบิกให้กับทางข้าราชการโดยอนุโลมอย่างนี้ได้ ถ้าอย่างนั้นก็คิดทีเดียวไปกับเขาเลยว่าเราอยู่ล่วงเวลาเขาอยู่ล่วงเวลา ก็เอา Rate หรือหลักการ และ paper เดียวกัน แต่ที่สำคัญต้องตรวจรับงานเพิ่มไม่ว่าจะอยู่ล่วงเวลาหรือเดินทางไปราชการ
Facebook

   1330 views/0 ความคิดเห็น โดย arunee45
04/ต.ค./54 14:21


ค่าตอบแทน
1292 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 13:55

กรณีจ้างแพทย์จากเอกชน(กุมารศัลยแพทย์) ในการตรวจรักษาผู้ป่วย(ผู้ป่วยนอก)ในเวลาราชการ โดยมีระยะเวลาการทำงานที่แน่นอน (สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง) และตรวจรักษาผู้ป่วยใน เมื่อมี case ที่ต้องผ่าตัดและติดตามรักษาหลังผ่าตัด จะจ่ายค่าตอบแทนอย่างไร ตอบ หากเป็นเงินบำรุงก็สามารถทำการจ่ายได้เลย ตามระเบียบที่ส่วนราชการนั้นกำหนด หรือของกระทรวงสาธารณสุขเอง
Facebook

   1292 views/0 ความคิดเห็น โดย arunee45
04/ต.ค./54 13:55


ค่ารักษาพยาบาล
1489 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 13:12

ถาม เซ็นชื่อปฏิบัติงานต่างจังหวัด แต่ยื่นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลในกรุงเทพฯ ลงวันที่วันเดียวกัน(ไม่มีรักษานอกเวลา) เบิกได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้เนื่องจากดูจากใบเซ็นชื่อมันค้านกันเอง
Facebook

   1489 views/0 ความคิดเห็น โดย arunee45
04/ต.ค./54 13:12


การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจัดอบรม
1361 views/0 ความคิดเห็น 13/มิ.ย./54 11:02

การเบิกค่าใช้จ่ายๆต่างๆ ต้องเบิกจ่ายไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติจัดอบรม  หากผลการเบิกจ่ายเกินวงเงินต้องขออนุมัติเบิกจ่ายส่วนที่เกินต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
Facebook

   1361 views/0 ความคิดเห็น โดย arunee45
13/มิ.ย./54 11:02


การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
1641 views/0 ความคิดเห็น 13/มิ.ย./54 10:46

หากเดินทางไปราชการโดยไม่พักค้างคืน เวลาไป-กลับระหว่างวันต้องเกิน 12 ชม. ถึงจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน
Facebook

   1641 views/0 ความคิดเห็น โดย arunee45
13/มิ.ย./54 10:46


การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
1550 views/0 ความคิดเห็น 13/มิ.ย./54 10:30

การเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ทางราชการหรือรถยนต์ส่วนตัวต้องระบุทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวในใบขออนุมัติไปราชการด้วยทุกครั้ง เนื่องจาก ต้องได้รับอนุมัติการเดินทางจากผู้มีอำนาจก่อนการเดินทาง
Facebook

   1550 views/0 ความคิดเห็น โดย arunee45
13/มิ.ย./54 10:30


ข้อตรวจพบ
1288 views/0 ความคิดเห็น 13/มิ.ย./54 09:51

การเขียนรายงานเดินทาง กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะต้องหมายเหตุเวลาไป-กลับ ของแต่ละบุคคลหากออกเดินทางไป-กลับ จากบ้านพัก เนื่องจากเวลาไป-กลับ แต่ละคนมีผลต่อการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการของแต่ละคน  หากมิได้หมายเหตุเวลา อาจทำให้คำนวณเบี้ยเลี้ยงผิดพลาดได้ 
Facebook

   1288 views/0 ความคิดเห็น โดย arunee45
13/มิ.ย./54 09:51


หน้า 1 2 3
กลุ่มบล็อก
 
· การตรวจสอบภายใน
· งานตรวจสอบ
· ระเบียบที่น่าสนใจจ
· ระเบียบอื่น ๆ
· การบริการที่ดี และเทคนิคทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
· การเบิกค่า โอ ที
· ค่ารักษาพยาบาล ปี 55
· ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,596 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101