\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
yuwaree_rung
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (5)
· กรกฎาคม 2554 (5)
· ตุลาคม 2554 (50)
· มีนาคม 2555 (40)
· กันยายน 2555 (1)
· เมษายน 2556 (38)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· สิงหาคม 2558 (1)
 

Home /กลุ่มตรวจสอบภายใน
การให้คำปรึกษา ปีงบประมาณ 2558
798 views/19 ความคิดเห็น 31/ส.ค./58 18:42

 1. คำถาม ในการจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในราชการสามารถระบุยี่ห้อพัสดุที่จะจัดหาได้หรือไม่

1. คำตอบ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/52 ลงวันทื่28 มีนาคม 2520 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1) ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเนอราคากับทางราชการ

2) ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

3) ห้ามระบุยี่ห้อสิ่งของที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด

Facebook

   798 views/19 ความคิดเห็น โดย yuwaree
31/ส.ค./58 18:42


ถาม-ตอบ ระเบียบต่างๆ ปี 58
1324 views/19 ความคิดเห็น 30/มี.ค./58 15:55

คำถามที่ 1 ระเบียบพัสดุฯ  เรื่อง  การแลกเปลี่ยนพัสดุ

ปัญหาที่พบ เนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัยไม่มีเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับได้กับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ FUJI XEROX รุ่น DOCUPRINT 203A,#CWAA-0649 จึงมีความประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ FUJI XEROX รุ่น DOCUPRINT 340A, #CT350268   กับสำนักงานเลขานุการกรมอนามัย

คำถาม

ได้สอบถาม  คุณประกิต  เจ้าหน้าที่ด้านระเบียบพัสดุ กรมบัญชีกลาง (02-273  4551)

1.      จะต้องทำตามระเบียบฯ ข้อ 124 หรือไม่  และต้องทำทั้ง 2 กอง/สำนักฯ หรือไม่

2.      ตามระเบียบฯ ข้อ 126 ต้องทำระเบียบฯ ข้อ 124  หรือไม่ 

คำตอบ

                   การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ซึ่งเป็นกรมเดียวกัน ไม่ต้องทำตามระเบียบฯ ข้อ 124 เนื่องจากระเบียบฯ ข้อ 124 เป็นการแลกเปลี่ยนส่วนราชการกับส่วนราชการ ระหว่างหน่วยงาน การแลกเปลี่ยนดังกล่าวไม่ได้มีระเบียบกำหนดไว้ในระเบียบฯ เป็นเรื่องของการบริหารฯภายใน ให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนกันโดยทำบันทึกระหว่างกัน 

                   ระเบียบฯ อ้างอิง

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕

           ข้อ  ๑๒๔  ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ

พิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้

                   (๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน

                   (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนำไปแลกเปลี่ยน

                   (๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนำไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้โดยประมาณ

                   (๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรอเอกชน

                   (๕)  ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)

                   ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล โดยเสนอให้นำ วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนำไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได้

           ข้อ  ๑๒๖  การแลกเปลี่ยนพัสดุของส่วนราชการ กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหนาส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน

 

Facebook

   1324 views/19 ความคิดเห็น โดย yuwaree
30/มี.ค./58 15:55


ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการมอบอำนาจ และพัสดุ
1897 views/32 ความคิดเห็น 26/ส.ค./57 13:50

๑. คำถาม  อำนาจของอธิบดีที่จะต้องมอบตามระเบียบนี้ หมายถึง อำนาจเกี่ยวกับการอนุมัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนเท่านั้น หรือมอบอำนาจในการอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ เบิกค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาลด้วย
Facebook

   1897 views/32 ความคิดเห็น โดย yuwaree
26/ส.ค./57 13:50


โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในGCIAหลักสูตรIntermediate ด้านFinancialฯ
2359 views/31 ความคิดเห็น 19/มี.ค./57 16:11

   ขั้นตอนของการสอบรายงานการเงิน  

1.  ขั้นเตรียมงาน

qทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ระบบการควบคุมระบบบัญชี และการประมวลผล
qพิจารณาว่าควรรับลูกค้ารายใหม่/หรือควรรักษาลูกค้าเดิมไว้หรือไม่
qการขอข้อมูลเบื้องต้นจากกิจการ
qวิธีการยอดยกมา เช่น สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า เป็นต้น

2.  จัดทำหนังสือรับงาน

3.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง

-ศึกษาถึงธุรกิจของลูกค้า
-ศึกษานโยบายของกิจการ และวิธีการควบคุมภายใน
-ประเมินความเสี่ยง 

4.  การวางแผนตรวจสอบ

qจัดทำแผนการตรวจสอบขั้นแรก
qประมาณระยะเวลาที่ใช้
qจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
qจัดประชุมชี้แจงก่อนเข้าตรวจสอบ

5.  การตรวจสอบระหว่างกาล (ทดสอบการควบคุมภายใน) 

6.  การตรวจสอบยอดคงเหลือ (ทดสอบรายการและยอดคงเหลือ)

7.  การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

8.  จัดทำรายการงานการสอบบัญชี

Facebook

   2359 views/31 ความคิดเห็น โดย yuwaree
19/มี.ค./57 16:11


หลักปฏิบัติด้านจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน
1353 views/0 ความคิดเห็น 05/ต.ค./54 17:18

หลักปฏิบัติด้านจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน
 • มีจุดยืนที่มั่นคง
 • ความเที่ยงธรรม
 • การปกปิดความลับ
 • ความสามารถในหน้าที่

ที่มา : อ.สุรีพร ศิริขันตยกุล "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”

Facebook

   1353 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
05/ต.ค./54 17:18


วัตถุประสงค์จริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน
1396 views/0 ความคิดเห็น 05/ต.ค./54 17:15

วัตถุประสงค์จริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน
 • ยกฐานะศักดิ์ วิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธภาพ

ที่มา : อ.สุรีพร ศิริขันตยกุล "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”

Facebook

   1396 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
05/ต.ค./54 17:15


แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน
1465 views/0 ความคิดเห็น 05/ต.ค./54 17:12

แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน
 • หลักพื้นฐาน โดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณ
 • ประพฤติตนตาม จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
 • ยึดถือและดำรงไว้ ซึ่งหลักปฏิบัติ

ที่มา :อ.สุรีพร ศิริขันตยกุล "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”

Facebook

   1465 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
05/ต.ค./54 17:12


1300 : การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่าต่อเนื่อง
1269 views/0 ความคิดเห็น 05/ต.ค./54 14:49

1300 : การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่าต่อเนื่อง
 •  CAE ควรปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน และติดตามดูแลประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดให้มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  
               -ช่วยให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
               -เป็นหลักประกันถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
 
ที่มา: อ.สุรีพร  ศิริขันตยกุล "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”
Facebook

   1269 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
05/ต.ค./54 14:49


กฎบัตร????
1353 views/0 ความคิดเห็น 05/ต.ค./54 13:53

กฏบัตร (Charter)
 • เอกสารที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการ
 • เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • สาระสำคัญ 
             -กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน
             -สิทธิและอำนาจการเข้าถึงข้อมูล
             -ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน
 

ที่มา :   อ.สุรีพร  ศิริขันตยกุล  "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”

Facebook

   1353 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
05/ต.ค./54 13:53


งานตรวจสอบภายใน?????
1549 views/0 ความคิดเห็น 05/ต.ค./54 13:43

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
งานตรวจสอบภายใน
 
ที่มา :อ.สุรีพร  ศิริขันตยกุล  "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”
Facebook

   1549 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
05/ต.ค./54 13:43


การควบคุม????
1491 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 18:10

2130-การควบคุม (Control)
     กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ต้องมีส่วนช่วยให้องค์กรคงไว้ซึ่งการควบคุมที่มีประสิทธิผล
โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
 
ที่มา : อ.เกศริน  ภัทรเปรมเจริญ "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
(CGIA) หลักสูตร Fundamental”
Facebook

   1491 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
04/ต.ค./54 18:10


ลักษณะงาน Nature of work
1366 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 18:02

2100 - ลักษณะงาน (Nature of work)
     กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีรการปรับปรุงระบบการกำกับ
ดูแล การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุม โดยโช้วิธีการที่เป็นระบบและระเบียบ
 
ที่มา: อ.เกศริน  ภัทรเปรมเจริญ"โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”
Facebook

   1366 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
04/ต.ค./54 18:02


องค์กร???
1805 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 17:58

Flow chart องค์กร
ที่มา:อ.เกศริน  ภัทรเปรมเจริญ  "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”
Facebook

   1805 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
04/ต.ค./54 17:58


การวัดผลการปฏิบัติงาน
1953 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 17:21

การวัดผลการปฏิบัติงาน
(ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล)
***ในการบริหารงานภาครัฐ ต้องเขียนวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน(เป็นตัวเลข สามารถนับได้)
 
ที่มา : อ.อนุชิต  ฮุนสวัสดิกุล "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”
Facebook

   1953 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
04/ต.ค./54 17:21


หลักการตรวจสอบและประเมินผล
1469 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 16:44

หลักการตรวจสอบและประเมินผล
-ตั้งคณะทำงาน                              -สมรรถนะของบุคลากร
-ให้ความรู้                                      -เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
-ข้อมูล  ฯลฯ                                  -ความชัดเจน
                                                     -การมีส่วนร่วม  ฯลฯ
 
ที่มา:อ.อนุชิต  ฮุนสวัสดิกุล  "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”
Facebook

   1469 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
04/ต.ค./54 16:44


กระบวนการการให้คำปรึกษา
3202 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 15:16

กระบวนการการให้คำปรึกษา
 
***มีหลายรูปแบบ และอาจต้องปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
 
ที่มา: อ.อนุชิต  ฮุนสวัสดิกุล "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”
Facebook

   3202 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
04/ต.ค./54 15:16


การบริหารพัสดุ
1731 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 14:15

การบริหารพัสดุ           
  
        -การจัดซื้อ               -การจัดเก็บ           -ขายทอดตลาด
        -การจ้าง                  -การรับ-จ่าย          -บริจาค
        -รับบริจาค                                            -ทำลาย  
                              
Facebook

   1731 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
04/ต.ค./54 14:15


องค์ประกอบการควบคุมภายใน
2218 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 13:18

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
Facebook

   2218 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
04/ต.ค./54 13:18


การควบคุมภายใน?????
1045 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 12:37

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการในการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคคลากรของ
หน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของหน่วยงนจะบรรลุวัตถุ
ประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
2.เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน
3.เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 
ที่มา: อ.เกศริน  ภัทรเปรมจริญ "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”
Facebook

   1045 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
04/ต.ค./54 12:37


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
1350 views/0 ความคิดเห็น 04/ต.ค./54 10:20

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น» การระบุปัจจัยเสี่ยง» การวิเคราะห์ความเสี่ยง» การจัดลำดับความเสี่ยง»
รวบรวมความเสี่ยงที่สำคัญจัดทำบัญชีรายการความเสี่ยง
 
ที่มา: อ.แก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental”
Facebook

   1350 views/0 ความคิดเห็น โดย yuwaree
04/ต.ค./54 10:20


หน้า 1 2 3 4
กลุ่มบล็อก
 
· กลุ่มตรวจสอบภายใน
· ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
· มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
· การประกันคุณภาพ
· แผนการปฏิบัติงาน
· การปฏิบัติงาน
· การรายงานผลการตรวจสอบ
· OpenOffice
· ถาม-ตอบ ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ
· การตรวจสอบภายใน2555
· การให้คำปรึกษา56
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,727 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101