วิทยานิพนธ์ เรื่อง การปรับตัว การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ของนางสาว พิมพ์นภัส โภคา นิสิต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ สังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาชุมชน

 

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกที่มีผู้ลักลอบเข้าเมืองเป็นจำนวนมาก  การประกอบอาชีพหลักของคนในจังหวัดกาญจนบุรีคือเกษตรกรรม เหมืองแร่ และอุตสาหกรรม ทำให้มีความต้องการแรงงานต่างชาติสูง  ซึ่งมีทั้งผู้ที่มาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(มีใบอนุญาตฯ)และผิดกฎหมาย(ไม่มีใบอนุญาตฯ)เข้ามารับจ้างทำงานเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติลักษณะอย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัย ย่อมมีผลกระทบต่อแรงงานต่างชาติในด้านต่าง ๆทั้งสิ้น

การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษา ด้านการปรับตัว การสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติ ในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบสอบถาม การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity)  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน   การตรวจสอบความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยทดสอบใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ทำการศึกษา จำนวน 30 คน และนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณความน่าเชื่อถือ ด้วยวิธีของ  Pearson และหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าด้วยวิธีของครอนบัค(Cronbah Alpha Coefficient) และนำแบบสอบถามมาเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ คือค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี่ยว F-test การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี  LSD ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

                การศึกษาเรื่อง การปรับตัว การสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิต ของแรงงานต่างชาติในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีกลุ่มตัวอย่างคือแรงงานต่างชาติในอำเภอบ่อพลอย พบว่า การปรับตัวโดยรวมอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าแรงงานต่างชาติ มีความคาดหวังว่าเมื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะทำให้สามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวของตนเองให้มีฐานะความเป็นอยู่ได้ดีกว่าเดิม จึงเป็นตัวผลักดันให้พยามยามปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตและการทำงานในปัจจุบัน การสนับสนุนทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับสูงแสดงให้เห็นว่าแรงงานต่างชาติได้รับการสนับสนุนที่ดีทั้งด้านการทำงานและความเป็นอยู่จากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และนายจ้าง คุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับสูงแสดงให้เห็นว่าแรงงานต่างชาติได้รับการเอาใจใส่ดูแลที่ดีจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และนายจ้างมากกว่าในช่วงที่อยู่อาศัยในประเทศของตนเอง