บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleไอโอดีนกับเด็กปฐมวัย
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorคณะทำงานวิชาการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
หน่วยงาน/Org Nameสำนักงานสนับสนุนความรู้ , สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
E-Mail
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractสารอาหารหลายชนิดมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโต การสร้างและการพัฒนาสมองของทารกและเด็กเล็ก สารไอโอดีนเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญ ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา ต่อเนื่องถึงช่วงวัยทารกและเด็กเล็ก มีการศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่พบว่าการขาดสารไอโอดีนในช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งครบกำหนดคลอด หรือแม้แต่การขาดสารไอโอดีนในช่วงวัยทารกและเด็กเล็ก ก็มีผลทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้าลง รวมทั้งระดับสติปัญญาที่ลดลงด้วย1,2
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summary
Note
URL
 
ประเภท/Type บทความวิชาการ
แหล่งที่มา/Source
Call Number
Sourceอาจารย์แพทย์หญิงอรพร ดำรงวงศ์ศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
บทบาทของไอโอดีนกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย.doc - Word Peocessor (0.03 Mb.)
บทบาทของไอโอดีนกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย.doc - Word Peocessor (0.03 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 5,334 ครั้ง