กิจกรรมวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อกิจกรรมวิชาการ
ชื่อ/Titleการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คำว่า "สาธารณสุข"
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนักวิชาการ
หน่วยงาน/Org Nameกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
E-Mailicohstaff@icoh.org
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractความหมายของคำว่า "สาธารณสุข"
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summary
Note
URLhttp://icoh.anamai.moph.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=567:-qq&catid=134:-2554&Itemid=100044
 
เนื้อเรื่อง
การจัดการความรู้ คำว่า "สาธารณสุข"
 
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน
วันที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางศันสณี  รัชชกูล                         ผู้อำนวยการ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ประธาน
2. นางสาวทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์     ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3. นายวุฒิชัย ชุมพลกุล                      ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4. นายฉัตรภัทร คงปั้น                        ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
5. นายแมนสรวง วงศ์อภัย                  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
6. นายจุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7. นายสุพจน์ ชำนาญไพร                   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
8. นางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์                       เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
9. นายธวัชชัย สุธาชัย                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วาระที่ 1 นำเสนอความหมายของ "สาธารณสุข”
 
คุณน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์
ข้อเสนอแนะ : ตัวหนังสือเยอะ ไม่มีรูปอะไรตื่นเต้น ควรมีแหล่งอ้างอิงว่านำมาจากที่ไหน
ทพ.ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์
ข้อเสนอแนะ : ไม่ได้คลิกนำเสนอ และแหล่งที่มา
คุณสุพจน์ ชำนาญไพร
      เน้นเรื่องกลุ่มคนเป็นหลัก การบริหารจัดการ การทำให้ประชาชนมีความสุข ในทางคลินิกมุ่งไปทางรักษา ส่วนองค์กรนั้นดูองค์กรโดยรวม การประเมินคุณภาพการบริการในชุมชน การขับเคลื่อนชุมชน การประกันคุณภาพ โดยเริ่มจากการหาปัญหา นำเสนอปัญหา ประเมิน แหล่งข้อมูลหาจาก www.cdc.gov
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

ทพ.ฉัตรภัทร คงปั้น
      ตำราเก่าและแนวคิดสมัยใหม่ก็พูดถึงเรื่องศาสตร์และศิลป์ การพยายามอย่างเป็นระบบ การให้ทางเลือกในการจัดการกับสุขภาพของชุมชน จะให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวัง เป้าหมายคือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การให้การศึกษา การดำเนินชีวิต ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคภัยขึ้น ลดการเกิดโรคติดต่อต่างๆ เน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งของคุณภาพสุขภาพประชาชนในระดับโลก โดยอาจเป็นชุมชนเล็กๆไปถึงระดับที่ใหญ่ขึ้น คนที่ทำงานด้านสาธารณสุขมีหน้าที่ป้องกันเรื่องสุขภาพ และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพในด้านสาธารณสุข สรุป ให้ความสำคัญกับสุขภาพประชากรแต่ละระดับเพื่อจะได้ดูแลจัดการกับภาพรวม
ข้อเสนอแนะ : ได้ระบุแหล่งที่มาบางที่

คุณจุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
     อ.ประเวศ ความสุขของทุกคน คือเพื่อสาธารณะ ทุกคนควรมีความสุข เพราะฉนั้นคนควรรักษาความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ การมีความสัมพันธ์ในชุมชนก็เป็นปัจจัยในการสร้างความสมดุล เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะในการป้องกันโรค เป็นการใส่ใจกับภัยที่คุกคามเข้ามาในชุมชน จุดเน้นเป็นการป้องกันมากกว่าการรักษา ป้องกันการระบาด อันตรายในสิ่งแวดล้อม ป้องกันการบาดเจ็บ และตอบสนองต่อการกู้สุขภาพ
ข้อเสนอแนะ : ในความหมาย "เป็นธรรม” คือการได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของสาธารณสุข

ทพ.วุฒิชัย ชุมพลกุล
     ศาสตร์และศิลป์ของการทำให้สุขภาพที่ดีขึ้น มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักๆ คือ ทางกาย ทางใจ ทางสังคม ในระบบสุขภาพ คือ สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิตใจ (จิต รู้คุณค่า พลังจิต ทัศนคติ ความสนใจ จิตใต้สำนึก แรงจูงใจ) Emotional Health (EQ ความรู้สึกใกล้ชิด การแก้ปัญหา กระบวนทัศน์ สัญชาตญาณ อัตตา) องค์ประกอบ มี ปัญหาของชุมชน การวินิจฉัย การให้ความรู้/ข้อมูล การมีเพื่อนร่วมงานในชุมชน การวางแผนนโยบาย การพัฒนากฎหมายข้อบังคับ การเชื่อมโยงคนกับแหล่งบริการสุขภาพ การพัฒนาพลังคนให้รองรับการบริการ การวิจัย/นวัตกรรม
ข้อเสนอแนะ : ตัวหนังสือเล็กและสีพื้นหลังมืดไป

ผู้อำนวยการ : จากที่ฟังมาทั้งหมด ชีวสถิติ มีความสำคัญกับสาธารณสุข อย่างไร?
ทพ.วุฒิชัย ชุมพลกุล : เป็นเครื่องมือที่ช่วยเห็นข้อมูลสุขภาพของประชาชน เพื่อให้มีทิศทาง
ผู้อำนวยการ : เพื่อวัดสถานะสุขภาพของชุมชนได้ จึงต้องใช้ชีวสถิติดูได้ ในการลด/เพิ่ม ปัญหาคุณภาพ
ผู้อำนวยการ : ระบาดวิทยา มีความสำคัญกับสาธารณสุข คือการหาสาเหตุของโรค เข้าใจธรรมชาติของโรคต่างๆ เพื่อจะได้จัดการได้
ทพ.วุฒิชัย ชุมพลกุล : ช่วยพยากรณ์ในอนาคตได้ในเรื่องการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
ทพ.วุฒิชัย ชุมพลกุล : ด้านการบริหารงาน มีส่วนในการวางแผน ส่งเสริมทางด้านสุขภาพ บริหารทั้งคนและองค์กรเพื่อตอบสนองด้านสาธารณสุข
ทพ.ฉัตรภัทร คงปั้น : การบริหารงานโดยอาศัยข้อมูลจากระบาดวิทยา ชีวสถิติ รวมทั้งอาศัยทั้งวิสัยทัศน์และผู้นำ
ทพ.วุฒิชัย ชุมพลกุล : ชุมชนเป็นแหล่งที่ใกล้กับสาธารณสุข โดยเริ่มจากองค์กร หรือผู้นำในชุมชน(ความเข้มแข็งของชุมชน)
ทพ.ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์ : ชุมชนจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด ในเรื่องสาธารณสุขในชุมชนเอง
ผู้อำนวยการ : ความหมายของสาธารณสุขสมัยใหม่ จะพูดถึงกว้างในหลายเรื่อง เช่น ภาพรวมสุขภาพ และสังคม เรื่องการสื่อสารทางสาธารณสุข ทำให้คนเข้าใจ เกิดความตระหนัก ระบบสาธารณสุข โดยการนำความรู้ต่างๆมาออกแบบเป็นระบบ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการและได้คุณภาพ

สิ่งที่ได้รับ
คุณน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ : คือการได้รับความรู้ในเชิงลึกและมากขึ้น มีประโยชน์ในการทำให้งานสมบูรณ์ โดยการนำชีวสถิติ ระบาดวิทยามาใช้
ทพ.ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์ : เป็นการกลับมาทบทวนอีกครั้ง
คุณจุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร : คือการได้รับความรู้มากขึ้น ภูมิใจที่อยู่จุดนี้ทำให้สังคมดีขึ้น
ทพ.ฉัตรภัทร คงปั้น : ส่วนใหญ่นักสาธารณสุขจะทำงานระดับชุมชน ดูภาพรวมสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่มีใครที่ได้ประมวลเป็นองค์ความรู้ในระดับ micro ว่าได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการทำงาน
คุณสุพจน์ ชำนาญไพร : เป็นการทบทวนถึงสิ่งที่ได้เรียนมาและจากการทำงาน จึงเป็นการทบทวนถึงกระบวนการที่ได้ค้นคว้ามา
ผู้อำนวยการ : การเริ่มต้นการทำงานด้านสาธารณสุขต้อง รู้ลึกถึงสาเหตุของปัญหา กระบวนการแก้ไขปัญหา จึงจะสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติหรือเลือกคนได้อย่างเหมาะสม ผู้ที่รู้ดีที่สุดคือคนในชุมชนเปรียบเสมือนเป็นศิลป์ เป็นการวางกลวิธีในส่วนเล็กก่อนให้สำเร็จ
ทพ.วุฒิชัย ชุมพลกุล : มีสองส่วน คือ วิธีการในการนำเสนอและเนื้อหา ส่วนใหญ่ใช้ข้อความใกล้เคียงกัน พยายามหาคำตอบในส่วนที่มีคำถาม พยายามขวนขวายหาความรู้ให้มากกว่านี้
 
 
 
 
ผู้เผยแพร่/Publisher
ผู้เผยแพร่/Publisherกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ที่อยู่/Address548 ถ.เชียงใหม่ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ 50000
E-Mailicohstaff@icoh.org
 
วันที่/Date
วันที่พิมพ์/Date13/01/2554
วันที่เผยแพร่/Issued17/01/2554
วันที่แก้ไขล่าสุด/Modified
 
ประเภท/Type กิจกรรมวิชาการ
วิทยานิพนธ์
ชื่อปริญญา
ระดับปริญญา
ภาควิชา
สถาบัน
 
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://icoh.anamai.moph.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=567:-qq&catid=134:-2554&Itemid=100044
ไฟล์เอกสาร
Public health ฉัตร์ภัทร์.ppt - Presentation (1.47 Mb.)
public health_สุพจน์.ppt - Presentation (0.41 Mb.)
wuttichai_km1.ppt - Presentation (0.57 Mb.)
น้ำผึ้ง-สาธารณสุข.ppt - Presentation (0.05 Mb.)
สาธารณสุข,จุมพล.ppt - Presentation (0.15 Mb.)

 
คะแนน: 2  จำนวนดาวโหลด 2,077 ครั้ง

ความคิดเห็นที่ 1 โดย เอ็ม วันที่ 2011-01-18 15:59:56

ขอบคุณครับ สำหรับเกร็ดความรู้ดี ๆ เป็นประโยชน์มากเลยครับ


ความคิดเห็นที่ 2 โดย โย วันที่ 2011-01-20 10:32:47

ขอบคุณครับ สำหรับเกร็ดความรู้ดี ๆ เป็นประโยชน์มากเลยครับ

สามารถนำกระบวนความคิดไปปรับใช้ในการให้บริการประชาชน

ความคิดเห็นที่ 3 โดย rabbit วันที่ 2011-01-24 10:53:52

สาระดี มีประโยชน์