งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายกับระดับสมรรถภาพทางกายและดัชนีทางสุขภาพของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนายวสันต์ อุนานันท์
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
1.7.2 พฤติกรรมการเดลื่อนไหวออกแแรง.pdf - Acrobat (0.07 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 1,493 ครั้ง