บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleบทความปริทรรศน์ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำนมของมารดา
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorท.พ.ฉัตร์ภัทร์ คงปั้น
หน่วยงาน/Org Nameกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
E-Mailchatpat.k@anamai.mail.go.th
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractการศึกษาของ Yamur Şener และคณะ เรื่อง Fluoride Levels of Human Plasma and Breast Milk และ การศึกษาของ C. J. SPAK เรื่อง FLUORIDE IN HUMAN MILK รวมทั้ง ผลการศึกษาของ Backer Dirks และคณะ เรื่อง Total and Free Ionic Fluoride in Human and Cow’s Milk as Determined by Gas-Liquid Chromatography and the Fluoride Electrode แสดงให้เห็นตรงกันว่า ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำนมและน้ำเลือดของมารดามีน้อยมาก การรณรงค์ให้ทารกดื่มนมมารดานอกจากจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน รวมถึงภูมิคุ้มกันที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก และได้รับความอบอุ่นจากแม่แล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงของการได้รับฟลูออไรด์เกินระดับที่ปลอดภัย สำหรับทารกที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงคือมีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคสูงอีกด้วย โดยที่แม้ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำนมจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำเลือดของมารดา แต่ปริมาณฟลูออรไรด์ในน้ำนมมารดาจะต่ำกว่าในน้ำเลือด และยังต่ำกว่าปริมาณที่แนะนำต่อวันประมาณครึ่งหนึ่ง และปริมาณฟลูออไรด์ที่สูงหรือต่ำของแต่ละพื้นที่ ไม่ทำให้ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำนมของมารดามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเป็นผลจากกลไกตามธรรมชาติของเมตาบอลิซึมในร่างกาย ที่ทำให้มีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำนมน้อยมาก และไม่สามารถเกินระดับสูงสุดที่ผ่านเข้าสู่น้ำนมได้
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summaryการเกิดภาวะฟลูออไรด์เป็นพิษต่อฟัน เกิดจากการได้รับฟลูออไรด์เข้าสู่ร่างกายเกินปริมาณที่เหมาะสมผ่านทางน้ำที่ใช้ดื่มและทำอาหารเป็นหลัก โดยอายุที่เริ่มได้รับฟลูออไรด์เริ่มแรก และระยะเวลาที่ได้รับฟลูออไรด์ มีผลต่อระดับและความรุนแรงของโรค ซึ่งปรากฏการณ์ที่พบนี้ เกิดในพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคสูงมากกว่าในพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคต่ำ (ฉัตร์ภัทร์ คงปั้น และคณะ, 2552) ดังนั้น การให้เด็กได้อายุต่ำกว่า 12 เดือนลงมาดื่มนมผง ซึ่งต้องใช้น้ำในการชงนมนั้น ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณสูงและเกิดภาวะฟลูออไรด์เป็นพิษมาก การแนะนำและรณรงค์ให้ทารกได้ดื่มน้ำนมแม่ นอกจากจะทำให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย ลดโอกาสเจ็บป่วย ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ ได้รับฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการเจริญและพัฒนาการ รวมถึงการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมในร่างกาย รวมถึงสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่ผ่านช่วงเวลาของการให้นมแล้ว ยังทำให้ลดความเสี่ยงของการได้รับอันตรายจากฟลูออไรด์ โดยเฉพาะทารกและมารดาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ทำให้ช่วยสร้างเสริมการมีสุขภาพกาย จิต และพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัยมากยิ่งขึ้น
Note
URL
 
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำนมของมารดา.docx - Word Peocessor (0.03 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 1,488 ครั้ง