บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleข้อแนะนำน้ำดื่มกับสุขภาพประชาชนในเทศกาลตรุษจีน
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
เนื้อเรื่อง
ข้อแนะนำ น้ำดื่ม กับ สุขภาพประชาชน ในเทศกาลวันตรุษจีน วันตรุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนได้เวียนมาอีกปีซึ่งชาวจีน จะเตรียมของเซ่นไหว้ การเลี้ยงฉลอง มีงานรื่นเริงและการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ และเพื่อให้เทศกาลวันตรุษจีนเป็นเทศกาลที่มีความสุข ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากการดื่มน้ำและใช้น้ำ ไม่สะอาดมีเชื้อโรคปนเปื้อน เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ดังนั้นกรมอนามัย จึงขอแนะนำให้ประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวจีนได้ร่วมกันป้องกัน โดยการระมัดระวังเรื่องการเตรียมน้ำไว้สำหรับเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ที่บ้านหรือการเลือกน้ำดื่มเพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยว ดังนี้ 1. น้ำดื่มควรเป็นน้ำต้มสุก และบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด หากเป็นน้ำบรรจุขวดต้องเลือกน้ำบรรจุขวดที่มีสัญลักษณ์ อย. รับรอง กรณีมีการเดินทางควรเตรียมน้ำสะอาดจากบ้านบรรจุในภาชนะที่สะอาดพกพาติดตัวไปด้วย หรือน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญที่สะอาด 2. การดื่มน้ำที่มีน้ำแข็ง ควรหลีกเลี่ยงเพราะน้ำแข็งปนเปื้อนสิ่งสกปรกได้ง่ายโดยเฉพาะน้ำแข็งที่ไม่ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้อง ดังนั้นเมื่อต้องการดื่มน้ำเย็นให้เลือกน้ำบรรจุขวดแช่เย็น หรือเลือกน้ำแข็งบรรจุถุง เพื่อรับประทาน 3. ใช้น้ำประปาจากก๊อก ล้างอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ผักและผลไม้ที่ต้องรับประทานสดๆ เนื่องจากน้ำประปามีปริมาณคลอรีนที่เหลือในน้ำ ที่จะฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำ กรณีที่มีถังเก็บกักน้ำ หรือสำรองไว้ใช้ควรล้างถังให้สะอาดก่อนเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอและมีฝาปิดให้มิดชิด 4. ต้องล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ก่อนรับประทานอาหารและระหว่างการเตรียมอาหารและน้ำดื่ม โดยเฉพาะการเตรียมน้ำดื่มมักมีการปนเปื้อนมาจากภาชนะที่ใช้ใส่น้ำและตักน้ำ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมอนามัย
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 4 ครั้ง