บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleคำแนะนำในการเลือกซื้ออาหารช่วงเทศกาลตรุษจีน
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
เนื้อเรื่อง
กรมอนามัยกับมาตรการสร้างความมั่นใจ การควบคุมป้องกันไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากมักจะประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษโดยใช้เป็ดและไก่เป็นของเซ่นไหว้จำนวนมาก ประกอบกับก่อนเทศกาลตรุษจีน ในปีนี้เริ่มมีข่าวการป่วยของสัตว์ปีกในบางพื้นที่ซึ่งอาจสร้างความตื่นตระหนก และความไม่มั่นใจของผู้บริโภคในการบริโภคเป็ด ไก่ ดังนั้นเพื่อให้ความมั่นใจแก่ประชาชนที่จะบริโภคเป็ดไก่ในช่วงเทศการตรุษจีนว่ามีความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก กรมอนามัยจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมปศุสัตว์ และกรุงเทพมหานคร ในการป้องกันโรค โดยมีการดูแลสัตว์ปีกตั้งแต่ออกจากฟาร์มจนถึงโรงฆ่าสัตว์และนำออกจำหน่ายในตลาดให้มีความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นใจของประชาชนในการเลือกซื้อเป็ดไก่มาบริโภค จึงขอให้ประชาชนเลือกซื้อเป็ดและไก่ที่ได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยงานดังกล่าว สำหรับมาตรการที่ทางกรมอนามัยเร่งรัด ดำเนินงานโดยเคร่งครัด คือ ตลาดสด และร้านอาหาร ซึ่งทางกรมอนามัยเน้นย้ำและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการดำเนินงานตามมาตรฐานของกรมอนามัย ในส่วนของตลาดสด เน้นในเรื่องมาตรการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล คือ การล้างและฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนตามแผง เขียง และทางเดิน ซึ่งปกติจะล้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง ยกเว้นในช่วงของการเกิดโรคระบาด หรือในช่วงที่ต้องการสร้างความมั่นใจเป็นพิเศษ เช่น เทศกาลตรุษจีน ซึ่งในปัจจุบันตลาดสดในประเทศไทยมีประมาณ 1,542 แห่ง ได้รับการแนะนำและปรับปรุงให้เป็น "ตลาดสด น่าซื้อ” ระดับดี และดีมาก รวมทั้งสิ้น 1,109 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.92 ในส่วนของร้านอาหาร ทางกรมอนามัยได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในระดับภูมิภาคให้เข้าไปแนะนำผู้ประกอบการค้าอาหาร และทางชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ให้เลือกซื้อเป็ดไก่จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ และเน้นย้ำในเรื่องการปรุงประกอบอาหารให้สุก และถูกสุขลักษณะ ป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างอาหารดิบกับอาหารปรุงสุกแล้ว โดยเฉพาะ การปนเปื้อนผ่านมือ หรืออุปกรณ์ เช่น มีด / เขียง 2 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการตลาด ผู้ประกอบกิจการตลาดต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อค้าแม่ค้าให้เกิดความตระหนักและร่วมมือในการป้องกันโรคระบาด ด้วยการล้างทำความสะอาดตลาดและแผงจำหน่ายอาหารเป็นประจำทุกวัน เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกจากแผงและตลาดไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ และต้องล้างตลาดตามข้อแนะนำเรื่องการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ขั้นตอนการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล มีขั้นตอนดังนี้ 1.กวาดหยากไย่หรือเศษสิ่งสกปรกที่ติดบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ สายไฟ ฯลฯ 2.ใช้น้ำผสมโซดาไฟชนิด 96% ในอัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ ½ ปี๊บ ราดลงบนแผงหรือพื้นที่มีคราบไขมันจับหนา ทิ้งไว้ 15-30 นาที และใช้แปรงลวดถู ส่วนบริเวณอื่นใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกในการล้างทำความสะอาด 3.ทำความสะอาดแผงและทางระบายน้ำเสีย กวาดเศษขยะไปรวมทิ้งไว้ในบริเวณที่พักขยะหรือที่ที่จัดไว้ รวมทั้งกำจัดแมลงและสัตว์นำโรคที่อาศัยอยู่ในบริเวณตลาด 4.ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างบนแผง ทางเดินฝาผนังและกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย 5.ใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน (ผงปูนคลอรีน 60% 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ปี๊บ) ใส่ฝักบัวรดน้ำรดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่วเพื่อฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้หัวน้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจาง ราดดับกลิ่นคาว 6.บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำสาธารณะในตลาดต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกและล้างด้วยน้ำสะอาด 7.บริเวณที่พักขยะ ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมดและล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เช่นเดียวกับข้อ 5 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีก ซึ่งมีความเสี่ยงจากการติดโรคจึงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานดังนี้คือ 1. ไม่ซื้อสัตว์ปีกที่มีอาการผิดปกติจากการติดเชื้อ เช่น ซึม หงอย ขนฟู หน้า หงอน เหนียงบวมคล้ำ มีน้ำมูกหรือขี้ไหล 2. ไม่นำไก่หรือเป็ดที่ตายมาชำแหละขาย 3 3. กรงและอุปกรณ์ที่ใช้ขังไก่ต้องล้างทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำผงซักฟอกและนำไปผึ่งกลางแดดจัดๆ หรือราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการชำแหละ 4. ในการเชือดชำแหละผู้ชำแหละต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น พลาสติกหรือผ้ากันเปื้อน คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร 1. เลือกซื้อวัตถุดิบ เช่น เป็ด ไก่ จาก แหล่งผลิต ที่เชื่อถือได้ เช่น จากตลาดสดที่ผ่านการ รับรอง ตลาดสด น่าซื้อ ตามมาตรฐานกรมอนามัย 2. เลือกซื้อเป็ด ไก่ ที่สด ไม่มีลักษณะที่บ่งชี้ว่าอาจจะตายด้วยโรคติดเชื้อ เช่น เนื้อมีสีคล้ำ มีจุดเลือดออก 3. การปรุงประกอบอาหารต้องสุกอย่างทั่วถึง 4. ผู้ปรุงประกอบ ผู้เสิร์ฟ ต้องมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี คือ 4.1 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยด้วยโรคที่อาจแพร่ติดต่อด้วยอาหารและน้ำเป็นสื่อ 4.2 มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น - หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลังจากออกจากห้องส้ม หรือหลังการหยิบจับสิ่งสกปรก หรือ ทุกครั้งก่อนปรุง/สัมผัสอาหาร - ไม่ไอจามรดอาหาร ขณะปรุงประกอบอาหาร - ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร เช่น ที่คีบ ทัพพี - ไม่สวมใส่ เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ ขณะปรุงประกอบอาหาร อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ - ใช้ช้อนและถ้วยแบ่งในการชิมอาหาร ป้องกันน้ำลายลงปนเปื้อนอาหาร - แยกเขียงและมีดสำหรับอาหารดิบ อาหารสุก ออกจากกันอย่างเด็ดขาด - ควรสวมหมวกและผ้ากันเปื้อนสีอ่อน เพื่อป้องกันเส้นผม หรือสิ่งสกปรกจากเสื้อผ้าตกลงสู่อาหาร 4 คำแนะนำสำหรับผู้บริโภคเป็ดไก่และผลิตภัณฑ์จากเป็ดและไก่ ผู้บริโภคสามารถป้องกันตนเองจากไข้หวัดนกโดย 1. การมีพฤติกรรมในการเลือก ซื้อ และบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ โดยการเลือกซื้อเป็ด ไก่จากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐาน เช่น ตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารที่มีสัญญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) หรือร้านค้าประจำที่เชื่อใจได้ 2. เลือกซื้อเป็ด ไก่ ที่สด ไม่มีลักษณะที่บ่งชี้ว่าอาจจะตายด้วยโรคติดเชื้อ เช่น เนื้อมีสีคล้ำ มีจุดเลือดออก 3. ต้องนำมาปรุงให้สุกก่อนนำไปบริโภค งดการรับประทานเนื้อเป็ด ไก่ ในลักษณะกึ่งสุกกึ่งดิบ สำหรับเป็ดไก่ที่นำมาเซ่นไหว้ซึ่งมักจะต้มไม่สุกมากนัก ก่อนจะนำมารับประทานจึงควรนำมาอุ่นและทำให้สุกอีกครั้ง 4. ไข่ซึ่งสามารถพบเชื้อไข้หวัดนกได้ทั้งที่ผิวเปลือกและไข่ขาว ดังนั้นจึงควรเลือกไข่ฟองที่สดใหม่และไม่มีมูลติดเปื้อนที่เปลือกไข่ ก่อนปรุงจึงควรนำมาล้างให้สะอาดด้วยน้ำสบู่และปรุงให้สุกก่อนรับประทาน โดยไข่แดงต้องสุกไม่เหลวหรือเป็นยางมะตูม วิธีการปรุงอาหารให้ปลอดภัย โดย 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หลังใช้ห้องน้ำ หรือ สัมผัสสิ่งสกปรก ก่อน เตรียม-ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร 2. ให้แยกอาหารดิบและอาหารสุกออกจากกันโดยเด็ดขาด 3. ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน โดยเฉพาะเขียงควรแยกเขียงสำหรับอาหารดิบกับอาหารสุกออกจากกัน และควรล้างเขียงที่ใช้ประกอบอาหารให้สะอาด โดยมีวิธีการล้างเขียงดังนี้ 3.1. ก่อนล้าง ควรกวาดหรือขูดเศษอาหารออกจากเขียงทิ้งในถังขยะ 5 3.2. เขียงขายเนื้อสัตว์ควรกำจัดคราบไขมัน โดยในบริเวณที่ไขมันจับหนาให้ใช้โซดาไฟชนิด 96% ผสมน้ำในอัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ ½ ปี๊บ ในบริเวณที่ไขมันจับน้อยใช้โซดาไฟชนิด 96% ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ ½ ปี๊บ 3.3. ล้างเขียงโดยใช้น้ำสะอาดผสมน้ำยาทำความสะอาดและแปรงลวดขัดถู 3.4. ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำปูนคลอรีน ความเข้มข้น 100 พีพีเอ็ม ใส่ลงใน ฝักบัวรดน้ำหรือแช่เขียงอย่างน้อย 2 นาที 4. การหยิบจับอาหารก็ต้องไม่จับอาหารดิบแล้วมาจับอาหารสุกโดยไม่ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ก่อน โดยเฉพาะหลังจากที่สัมผัสเนื้อสัตว์ เครื่องใน เปลือกไข่ที่เปื้อนมูลหรือสารคัดหลั่ง 5.สำหรับอาหารพร้อมบริโภคควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับอาหาร เช่น ที่คีบอาหาร ทัพพี หรือสวมถุงมือที่สะอาด ไม่ใช้มือเปล่าหยิบจับอาหารโดยตรง 6.ในการปรุงอาหารก็ต้องปรุงให้สุกทั่วถึงด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส ก่อนนำมารับประทาน 7.ที่สำคัญต้องป้องกันการปนเปื้อนทางน้ำลายด้วยการใช้ช้อนกลางทุกครั้งในการรับประทานอาหาร โดย 7.1. วางไว้ในภาชนะที่ใส่อาหารที่จะรับประทานอย่างน้อย 1 อัน ต่ออาหาร 1 จาน 7.2.ใช้ช้อนกลางที่เตรียมไว้ตักอาหารใส่จานตนเอง ห้าม ใช้ช้อนกลางตัก อาหารในสำรับเข้าปากโดยตรง โดยยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของไข้หวัดนก รวมทั้งโรคติดต่ออื่นด้วย โดย กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย โทร. 0-2590-4177-8 / http://foodsan.anamai.moph.go.th กรมอนามัยกับมาตรการสร้างความมั่นใจ การควบคุมป้องกันไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากมักจะประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษโดยใช้เป็ด ไก่ เป็นของเซ่นไหว้จำนวนมาก ประกอบกับก่อนเทศกาลตรุษจีนในปีนี้เริ่มมีข่าวการป่วยของสัตว์ปีกในบางพื้นที่ซึ่งอาจสร้างความตื่นตระหนก และความไม่มั่นใจของผู้บริโภคในการบริโภคเป็ด ไก่ ดังนั้นเพื่อให้ความมั่นใจแก่ประชาชนที่จะบริโภคเป็ด ไก่ ในช่วงเทศการตรุษจีนว่ามีความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก กรมอนามัยจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมปศุสัตว์ และกรุงเทพมหานคร ในการป้องกันโรค โดยมีการดูแลสัตว์ปีกตั้งแต่ออกจากฟาร์มจนถึงโรงฆ่าสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐาน และนำออกจำหน่ายในตลาดให้มีความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเลือกซื้อเป็ด ไก่มาบริโภค สำหรับมาตรการที่ทางกรมอนามัยเร่งรัด ดำเนินงานโดยเคร่งครัด คือ ตลาดสด ร้านอาหาร และผู้บริโภค ซึ่งทางกรมอนามัยได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามมาตรฐานของกรมอนามัย ตลาดสด เน้นในเรื่องมาตรการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล คือ การล้างและฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนตามแผง เขียง และทางเดิน ซึ่งปกติจะล้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง ยกเว้นในช่วงของการเกิดโรคระบาด หรือในช่วงที่ต้องการสร้างความมั่นใจเป็นพิเศษ เช่น เทศกาลตรุษจีน ซึ่งในปัจจุบันตลาดประเภทที่1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร)กรมอนามัยได้แนะนำ ปรับปรุง และพัฒนาให้เป็น"ตลาดสด น่าซื้อ ” ในระดับดี และดีมาก ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,109 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.92 ร้านอาหาร ทางกรมอนามัยได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับภูมิภาคให้แนะนำผู้ประกอบการค้าอาหาร และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ให้เลือกซื้อเป็ดไก่จากแหล่งผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานหรือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยให้เลือกซื้อเนื้อไก่ที่สด ใหม่ สีไม่คล้ำ ไม่มีจ้ำเลือด ที่สำคัญไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายมาชำแหละเป็นอาหาร และเน้นย้ำในเรื่องการปรุงประกอบอาหารให้สุก และถูกสุขลักษณะ ป้องกันการปนเปื้อนระหว่างอาหารดิบกับอาหารปรุงสุก โดยเฉพาะการปนเปื้อนผ่านมือหรืออุปกรณ์ เช่น เขียง ควรแยกเขียงสำหรับอาหารดิบกับอาหารสุกออกจากกัน และล้างเขียงให้สะอาด สำหรับผู้บริโภคควรเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะโดยการเลือกซื้อเป็ด ไก่ จากแหล่ง ที่ได้การรับรองมาตรฐาน เช่น ตลาดที่ได้การรับรองตลาดสด น่าซื้อ ร้านอาหารที่มีสัญญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) หรือร้านค้าประจำที่เชื่อถือได้ ปรุงอาหารให้สุกโดยเฉพาะเป็ดไก่ที่นำมาเซ่นไหว้มักจะต้มไม่สุกมาก ก่อนจะนำมารับประทานอาหารจึงควรนำมาอุ่นและทำให้สุกอีกครั้ง และที่สำคัญต้องป้องกันการปนเปื้อนทางน้ำลายด้วยการใช้ช้อนกลางทุกครั้ง สำหรับอาหารพร้อมบริโภคควรใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร ไม่ใช้มือเปล่าหยิบจับอาหารโดยตรงและหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ทุกครั้งก่อนปรุง/สัมผัสอาหาร กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำมาตรการสร้างความมั่นใจเพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของไข้หวัดนก ด้วยการ " กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ และดื่มน้ำสะอาด ” กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย 0-2590-4177-8
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 4 ครั้ง