บทความวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อ/Titleผลของการนำรูปแบบงานประจำสู่การวิจัย r2r ต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสำนักส่งเสริมสุขภาพฉบับแก้ไข 6 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางแรกขวัญ สระวาสี
หน่วยงาน/Org Nameสำนักส่งเสริมสุขภาพ
E-Mail
ประเภท/Type บทความวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
ผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา_ภาค ก. (แรกขวัญ.).pdf - Acrobat (0.30 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 83 ครั้ง