ผลงานวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อ/Titleการประเมินภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตสุขภาพที่ 10
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
E-Mailsupalucky77@gmail.com
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประเมินภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตสุขภาพที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมต้นในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 139 ตัวอย่าง และทบทวนมาตรฐานและรายงานวิจัยทางด้านสุขภาพของนักเรียนมัธยมต้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเป็นระบบ (A Systematic Review) วิเคราะห์เปรียบเทียบในประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม สุขนิสัยการล้างมือและกิจกรรมการออกกำลังกาย และใช้แบบแบบสอบถาม การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2558 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เด็กนักเรียนส่วนใหญ่รับประทานผักและผลไม้ทุกวัน แต่รับประทานครบทุกมื้อมีเพียงร้อยละ 40 การดื่มน้ำอัดลมในเด็กนักเรียน พบว่า ส่วนใหญ่ดื่มทุกวัน การดื่มนมจากการสำรวจส่วนใหญ่ดื่มหนึ่งครั้งต่อวัน และการรับประทานอาหารเช้าของนักเรียนพบว่า 1 ใน 3 ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า การล้างมือหลังรับประทานอาหารและการล้างมือด้วยสบู่ พบว่า นักเรียนประมาณ 1 ใน 5 ไม่ล้างมือ (ร้อยละ 21) นักเรียนร้อยละ 40 ไม่ล้างมือด้วยสบู่ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการล้างมือ การออกกำลังกาย เด็กนักเรียนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 60) ออกกำลังกายน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ ข้อเสนอแนะ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีส่วนในการกำหนดนโยบายป้องกันความเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการในประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญจากผลการศึกษา ได้แก่ การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม สุขนิสัยการล้างมือและการออกกำลังกาย อีกทั้งต้องสนับสนุนการหาต้นแบบและมาตรการที่สำคัญในการแก้ปัญหา เช่น มาตรการเพิ่มความสูงของเด็กนักเรียนไทย มาตรการการล้างมืออย่างมีประสิทธิภาพ ในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนเพื่อร่วมจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหา และควรศึกษาการประเมินมาตรการและผลลัพธ์ที่สำคัญในเรื่องอาหาร การล้างมือและการออกกำลังกาย ในประเทศเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือการศึกษาอื่นๆ ในแง่มุมที่มากกว่าการสำรวจ เพื่อให้มีวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพที่มีความทันสมัย
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summaryการศึกษาเรื่องการประเมินสภาวะสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตสุขภาพที่ 10 ศึกษาในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมต้นในเขตสุขภาพที่ 10 เปรียบเทียบกับมาตรฐานทางสุขภาพและผลการศึกษาอื่นๆ ของนักเรียนมัธยมต้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 210 คน เป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนเท่าๆ อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 13.75 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 46.17 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 157.36 เซนติเมตร และค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 18.59 กิโลกรัม/ตารางเมตร โดยศึกษาข้อมูลที่สำคัญในงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 3 ด้านได้แก่ อาหาร สุขนิสัยการล้างมือและการออกกำลังกาย สรุปผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนเกือบครึ่งหนึ่ง ไม่เคยหิวเพราะอาหารที่บ้านไม่เพียงพอ (ร้อยละ 49.1) และอีกครึ่งหนึ่งตอบว่าหิวเพราะอาหารที่บ้านไม่เพียงพอ โดยตอบเป็นนานๆ ครั้งมากที่สุด (ร้อยละ 33.3) นอกจากนี้ยังมีนักเรียนร้อยละ 1.9 ที่หิวเพราะอาหารที่บ้านไม่เพียงพอเป็นประจำเสมอ โดยปกติอาหารที่นักเรียนส่วนใหญ่รับประทานผลไม้ 1 - 2 ครั้งต่อวัน (ร้อยละ 56.6) รับประทานผัก 1 - 3 ครั้งต่อวัน (ร้อยละ 81.6) นักเรียนกว่าร้อยละ 90 ดื่มน้ำอัดลม ร้อยละ 75 รับประทานอาหารจานด่วน ร้อยละ 59.6 ดื่มนมหรือรับประทานผลิตภัณฑ์จากนม 1 - 2 ครั้งต่อวัน นักเรียนเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.6) ได้รับประทานอาหารเช้า ซึ่งในกลุ่มนี้ มีนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำเสมอมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 53.3) ของนักเรียนตัวอย่างทั้งหมด ส่วนในกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า ร้อยละ 40.4 ให้เหตุผลว่ามีเหตุผลอื่นบางประการที่นอกเหนือจากไม่มีเวลา ไม่สามารถรับประทานในช่วงเช้าตรู่ ไม่มีอาหารเตรียมไว้ในบ้าน ส่วนเหตุผลรองลงมาคือ ไม่มีเวลาสำหรับอาหารเช้า (ร้อยละ 35.1) นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.1) ได้รับการสอนในชั้นเรียนเรื่องประโยชน์ของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และร้อยละ 11.3 ไม่ทราบว่าได้รับการสอน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขนิสัยการล้างมือของนักเรียน ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนล้างมือก่อนรับประทานอาหาร (ร้อยละ 58.2) หลังจากการใช้ส้วม (ร้อยละ 72.7) และล้างมือด้วยสบู่ (ร้อยละ 41.5) เป็นประจำเสมอ และมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่เคยล้างมือที่โรงเรียน (ร้อยละ 5.3) และไม่เคยล้างมือที่โรงเรียนด้วยสบู่ (ร้อยละ 23.0) ส่วนความสะอาดของส้วมที่โรงเรียน นักเรียนเกินครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 66.5) ตอบว่าส้วมที่โรงเรียนมีความสะอาด นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่ไม่มีส้วมอยู่ร้อยละ 4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกาย ในระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา มากกว่าครึ่งของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ไม่ได้ทำกิจกรรมการออกกำลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าวันละ 60 นาที ส่วนจำนวนวันที่นักเรียนทำกิจกรรมออกกำลังกาย มากที่สุดคือจำนวน 1 - 2 วัน (ร้อยละ 35.4) และรองลงมาคือ 5 - 7 วัน (ร้อยละ 23.5) นักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 67.6) ออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง โดยจำนวนวันที่มากที่สุดคือ 1 - 2 วัน (ร้อยละ 43.5) และนักเรียนร้อยละ 56.9 เดินหรือขี่จักรยานไปหรือกลับจากโรงเรียน นอกจากนี้ ในช่วงปีการศึกษานี้ นักเรียนเกือบร้อยละ 80 เข้าชั้นเรียนพลศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เข้าชั้นเรียนพลศึกษาจำนวน 1 วันมากที่สุด
Note
URL
 
ประเภท/Type ผลงานวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
15-หน้าศุภลักษณ์.pdf - Acrobat (0.12 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 109 ครั้ง