ผลงานวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อ/Titleการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนายแพทย์ ชื่น เตชามหาชัย,นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์
หน่วยงาน/Org Nameกลุ่มอนามัยวัยทางาน สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
E-Mail
ประเภท/Type ผลงานวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทางานในสถานประกอบการ.pdf - Acrobat (2.15 Mb.)
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ.pdf - Acrobat (1.24 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 755 ครั้ง