งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗ และการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจประเมินฯ จากแพทย์สภา (ฉบับแก้ไข)
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorอัญชลินทร์ ปานศิริ,วิชชุพร เกตุไหม,ขนิษฐา ตาธรรมมะ
หน่วยงาน/Org Nameสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน (ภาค ก.) 15 มี.ค.2559.pdf - Acrobat (0.43 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 161 ครั้ง