ผลงานวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อ/Titleผลของการใช้โปรแกรมรายงานการคลอดและการป่วยตายของมารดาและทารกในเขตความรับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางสุพัตรา เสนาใหญ่
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
E-Mail
ประเภท/Type ผลงานวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://203.157.71.157/ewtadmin/ewt/hpc7/ewt_dl_link.php?nid=2120&filename=km

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 1 ครั้ง