ความรู้อื่นๆ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อความรู้อื่นๆ
ชื่อ/Titleข้อควรระวังในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorsaroenram
หน่วยงาน/Org NameInternal Audit Group
E-Mailjarunya.s@anamai.mail.go.th
ประเภท/Type ความรู้อื่นๆ
ภาษา/Language tha (Thai)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 3 ครั้ง

ความคิดเห็นที่ 1 โดย saroenram วันที่ 2014-06-11 18:58:08
ประกาศและเอกสารสอบราคา ให้เพิ่มข้อความตามที่มีหนังสือเวียน สำนักงาน ปปช. ด่วนที่สุด ที่ปช 0028/ว0009 ลว.23 มีค.55  หรือให้ Download แบบฟอร์มที่กองคลังปรับปรุงแล้วก็ได้ โดยเฉพาะคุณสมบัติผู้เสนอราคา

ความคิดเห็นที่ 2 โดย saroenram วันที่ 2014-06-11 18:58:54
เอกสารสอบราคา ต้องให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงนาม พร้อมประทับตราหน่วยงาน ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร กวพ 1204/ว858 ลว.7 ธค.35 กำหนดว่า ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อกำกับตราส่วนราชการเช่นเดียวกับการจัดทำเอกสารประกวดราคาที่ กวพ.กำหนด

ความคิดเห็นที่ 3 โดย saroenram วันที่ 2014-06-11 19:11:56
ให้ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ gprocurement ของกรมบัญชีกลางตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลว.8 มีค.56

ความคิดเห็นที่ 4 โดย saroenram วันที่ 2014-06-11 19:13:16
เอกสารที่ผู้ขายยื่นซองเสนอราคา ต้องให้คณะกรรมการลงนามให้ครบองค์ประชุมหรือทุกคน เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานกำหนดไว้แล้วหรือไม่

ความคิดเห็นที่ 5 โดย saroenram วันที่ 2014-06-11 19:22:59
เอกสารที่ผู้ขายยื่นซองเสนอราคา ถ้าจะนำมาใช้เป็นรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ให้ทำสำเนาหรือถ่ายเอกสารที่คณะกรรมการลงนามตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้องแล้วมาใช้ เนื่องจาก ถ้าใช้ฉบับจริงที่ผู้ขายนำมายื่นซองเสนอราคาจะทำให้เอกสารเสนอราคาไม่ครบถ้วน 

ความคิดเห็นที่ 6 โดย saroenram วันที่ 2014-06-11 19:25:25
ควรใช้สำเนาใบเสนอราคา Spec catalog และเอกสารตามเงื่อนไขพิเศษ เช่น หนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายฯ  ของพัสดุที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการเปิดซองที่มีลายเซ็นต์กรรมการฯ มาใช้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา เนื่องจากเอกสารดังกล่าวคณะกรรมการเปิดซอง ได้ตรวจสอบ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว จึงลงนามกำกับ ไม่ควรใช้เอกสารที่ผู้เสนอราคาได้ นำมาให้ใหม่ หากจะใช้เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องให้คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารใหม่ทุกตัวอักษรและลงนามกำกับการตรวจสอบอีกครั้ง

ความคิดเห็นที่ 7 โดย saroenram วันที่ 2014-06-11 19:26:55
เอกสารที่เป็นรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ให้ระบุลำดับที่ว่าเป็นเอกสารแผ่นที่เท่าใด โดยเขียนข้อความหรือทำเป็นตรายาง "รายละเอียดแนบท้ายสัญญาที่.....” เพื่อใช้ในการอ้างอิงกรณีมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญา ผิดสัญญาฯ

ความคิดเห็นที่ 8 โดย saroenram วันที่ 2014-06-11 19:27:25
รายงานผลการเปิดซองสอบราคา ไม่ใช่รายละเอียดแนบท้ายสัญญา ดังนั้น ไม่ต้องใส่ไปในชุดสัญญา

ความคิดเห็นที่ 9 โดย saroenram วันที่ 2014-06-11 19:28:16
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการต่อรองราคา กรณีผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้แล้ว เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ ให้ถือเป็นหลักการว่าไม่สมควรให้มีการต่อรองราคาในระดับใดอีก นอกจากจะเข้ากรณีที่จะต่อรองได้ตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 43 ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร กวพ 1002/ว6 ลว.16 กพ.32

ความคิดเห็นที่ 10 โดย saroenram วันที่ 2014-06-11 19:28:51
การระบุยี่ห้อพัสดุ : ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0203/ว52 ลว.28 มีค.20 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1 ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ
2 ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
3 ห้ามระบุยี่ห้อสิ่งของที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด

ความคิดเห็นที่ 11 โดย saroenram วันที่ 2014-06-11 19:30:32
หากวันครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย ตรงกับวันหยุดราชการ ผู้ขายสามารถส่งพัสดุในวันทำการต่อจากวันหยุดนั้นได้ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร กวพ 1204/3021 ลว.22 มีค.37 หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาซื้อขายที่ทำไว้ได้กำหนดวันสุดท้ายของระยะเวลาการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาซื้อขายตรงกับวันหยุดราชการหรืองดเว้นการทำงานตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี และสัญญาซื้อขายดังกล่าวมิได้กำหนดวิธีการนับระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว การนับระยะเวลาการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาซื้อขายดังกล่าว ต้องถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/1 และเมื่อวันสุดท้ายของระยะเวลาการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาซื้อขายตรงกับวันหยุดราชการ ก็ต้องนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดราชการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาซื้อขาย ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 และเมื่อวันสุดท้ายของระยะเวลาการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาซื้อขายได้เปลี่ยนไปเป็นวันแรกที่ทางราชการเปิดทำการแล้ว กรณีที่ผู้ขายได้นำสิ่งของตามสัญญาซื้อขายมาส่งมอบในวันดังกล่าว ย่อมถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของภายในกำหนดเวลาตามสัญญาซื้อขาย

ความคิดเห็นที่ 12 โดย saroenram วันที่ 2014-06-11 19:31:05
หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารภายในประเทศ ต้องระบุเลขที่และวันที่สัญญา ตามหนังสือสำนักนายก รัฐมนตรี ที่ นร กวพ 1305/ว3659 ลว.14 พค.41 กวพ.ได้ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะเลือกใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด มาเป็นหลักประกันสัญญา มักปรากฏปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากหนังสือค้ำประกันดังกล่าวมิได้ลงวันที่ หรือลงวันที่ย้อนหลัง ดังนี้ โดยหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการทำสัญญา ส่วนราชการผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้าง จึงควรจะต้องจัดพิมพ์ร่างสัญญาให้สมบูรณ์ พร้อมกับกำหนดวันทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง นัดหมายกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างล่วงหน้าว่าจะมีการทำสัญญาในวันใดและจะมีเลขที่สัญญาเป็นเลขที่เท่าใด เพื่อให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้นำร่างสัญญา ไปออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร และธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ย่อมจะสามารถกรอกข้อความในหนังสือค้ำประกันได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

ความคิดเห็นที่ 13 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:49:15
ความหมาย: งานก่อสร้าง หมายถึง  - งานก่อสร้างตามหลักทั่วไปที่มีกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอ้างอิงได้ งานก่อสร้าง ตามความหมายของระเบียบฯ ให้รวมถึง1. งานเคลื่อนย้ายอาคาร2. งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอนและงานซ่อมแซม ซึ่งส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดเวลาดำเนินการตามความเหมาะสม           ที่ นร กวพ 1204/ว 1939 ลว 24 ก.พ.2537

ความคิดเห็นที่ 14 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:49:49
งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง•หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  13 มีนาคม 2555  บังคับใช้กับโครงการ/งานจ้างก่อสร้าง  ดังนี้  1. งานก่อสร้าง   ตามความหมายของงานก่อสร้าง ที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง2. ต้องเป็นโครงการ/งานก่อสร้างที่จัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ3. ไม่คำนึงถึงวงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณของโครงการ/งานก่อสร้าง

ความคิดเห็นที่ 15 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:50:20
งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้   หมายถึง  1.  กิจกรรม การกระทำ การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง  อันได้แก่  อาคาร  โครงสร้าง  ระบบสาธารณูปโภค    หรือสิ่งอื่นใด  ซึ่งมีลักษณะคงทน  ถาวร  และใช้ประโยชน์ได้     และให้หมายความรวมถึง  การปรับปรุง  การรื้อถอน  การต่อเติม  และการซ่อมแซมสิ่งที่ก่อสร้างดังกล่าวด้วย  การปรับปรุง   หมายถึง   การแก้ไข  การกระทำ  และหรือการดำเนินการอื่นใด  เพื่อให้สิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น  การรื้อถอน   หมายถึง   การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด    เพื่อนำส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่ง ก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไป    การต่อเติม     หมายถึง   การดัดแปลง  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  ลดหรือขยาย    ซึ่งลักษณะ  ขอบเขต  แบบ  รูปทรง  สัดส่วน  น้ำหนัก  เนื้อที่ ของโครงสร้างหรือส่วนต่างๆ  ของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว  ให้ผิดไปจากเดิม  แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม    การซ่อมแซม    หมายถึง   การซ่อม   การดำเนินการ    และหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม  ทั้งนี้   การปรับปรุง  การรื้อถอน  การต่อเติม  และการซ่อมแซม ดังกล่าว      ต้องมีแบบรูปรายการและจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการด้วย  2.  งานก่อสร้างดังกล่าวตามข้อ 1 ต้องดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และหรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อสร้าง

ความคิดเห็นที่ 16 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:51:04
งานก่อสร้าง จะต้องกำหนดค่า K ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตาม   หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0203 / ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

ความคิดเห็นที่ 17 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:51:49
กระบวนการก่อนการดำเนินการจ้างก่อสร้างขั้นตอนการออกแบบ  อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ   1. การออกแบบเอง กรณีที่ส่วนราชการเจ้าของโครงการมีหน่วยงานในสังกัดที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกแบบโดยตรง เช่น กองออกแบบ กองสถาปัตยกรรม เป็นต้น   2. ให้ส่วนราชการอื่น ซึ่งทำหน้าที่ด้านช่าง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร กรมธนารักษ์ ทำการออกแบบให้   3. จ้างบริษัทเอกชนมาดำเนินการออกแบบ  โดยถือปฏิบัติตามส่วนที่ 4 ของระเบียบฯ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2536 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 44 ลว. 22 มี.ค. 2536 ก่อน  

ความคิดเห็นที่ 18 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:52:41
•ข้อควรระวัง ก่อนการออกแบบงานจ้างก่อสร้าง•ก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการจะต้องสำรวจสภาพดินในสถานที่ก่อสร้างให้แน่นอน ชัดเจนเสียก่อน  

ความคิดเห็นที่ 19 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:53:12
•กวพ. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่อง การกำหนดรายละเอียด งานดินถม งานดินตัก และฐานราก ในการจ้างก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร กวพ 1204/ว 11542 ลว. 2 ธ.ค. 2539 •ให้ส่วนราชการ สำรวจและกำหนดปริมาณงานดินถม งานดินตัก ในแบบรูปรายการละเอียดให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง
•ให้พิจารณาดำเนินการสำรวจสภาพดินในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อกำหนดแบบรูป และรายการละเอียดในงานฐานรากให้แน่นอนชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความสั้นยาวและขนาดของเสาเข็ม
•โดยปกติให้กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเป็นทางเลือกไว้ตั้งแต่ต้น เช่น ต้องตอกเสาเข็มหรือใช้ฐานแผ่ หรือขนาดความสั้นยาวของเสาเข็ม
•ในชั้นการเสนอราคาของผู้รับจ้างก่อสร้าง และการพิจารณาของ
ทางราชการให้มีราคาจ้างในส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น และระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย 
  

ความคิดเห็นที่ 20 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:54:33
•กรณีมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายการฐานราก ส่วนราชการจะต้องพิจารณาดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ 136 ซึ่งคู่สัญญาต้องมีการตกลงกันในเรื่องของเนื้องานที่เปลี่ยนแปลงไป และราคาค่าจ้าง รวมทั้งระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง  พร้อมกันไปด้วย 

ความคิดเห็นที่ 21 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:55:18
กระบวนการก่อนการดำเนินการการจ้างก่อสร้าง ต่อ - การกำหนดแบบรูปรายการละเอียด     เมื่อผู้ทำการออกแบบ ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำการถอดแบบนั้น ขั้นตอนการถอดแบบถือว่าเป็นขั้นตอนการแยกงานก่อสร้างทั้งโครงการออกเป็นปริมาณงานย่อยต่าง ๆ  ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วจะประกอบด้วยเอกสาร 2  ส่วน คือ แบบรูปรายการละเอียด และบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา BOQ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง คือ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ความคิดเห็นที่ 22 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:55:53
การกำหนดขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง•1. การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่ใช้ในงานจ้างก่อสร้าง •2. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา•เป็นอำนาจของหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ สามารถใช้ดุลยพินิจกำหนด Spec. ได้ตามความต้องการของหน่วยงาน แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้  

ความคิดเห็นที่ 23 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:56:10
การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดยี่ห้อของวัสดุ   - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดยี่ห้อวัสดุในการก่อสร้าง : การกำหนดคุณภาพ คุณสมบัติของวัสดุ ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ บางกรณีอาจจำเป็นต้องกำหนดยี่ห้อของวัสดุที่ใช้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้งานก่อสร้างมีความคงทนถาวร สวยงาม ตามความต้องการใช้งานของส่วนราชการผู้ใช้อาคาร

ความคิดเห็นที่ 24 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:56:24
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้- ให้พิจารณาสนับสนุนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ- กรณีพัสดุที่ต้องการใช้มี มอก. หรือสำนักงบประมาณได้กำหนดมาตรฐานไว้ ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานนั้น- กรณีเป็นพัสดุที่ไม่มี มอก. หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนด และมีความจำเป็นต้องระบุยี่ห้อ ให้ระบุยี่ห้อของสิ่งของนั้นได้ แต่ต้องให้มากยี่ห้อที่สุดเท่าที่จะสามารถระบุได้ และต้องให้ใช้สิ่งของที่มีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อที่ระบุนั้นได้ด้วย

ความคิดเห็นที่ 25 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:56:35
โดยในการพิจารณาสิ่งของเทียบเท่านั้น ส่วนราชการต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นผู้พิจารณา เมื่อผู้ทรงวุฒิยอมรับสิ่งของที่ผู้รับจ้างเสนอขอเทียบเท่า ย่อมถือว่าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่นำมาใช้ในการก่อสร้างครั้งนั้นได้เช่นเดียวกับสิ่งของที่ระบุยี่ห้อไว้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีค. 2520 แจ้งตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร 0203/ว 52 ลว. 28 มีค.2520 เรื่อง การกำหนดรายการพัสดุ ในการก่อสร้าง

ความคิดเห็นที่ 26 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:57:26
การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้าง กวพ. กำหนด 1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ความคิดเห็นที่ 27 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:58:37
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น**    5. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ของกรม**    6. ผู้เสนอราคาต้องเป็น นิติบุคคล และ มี ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า.....บาท และ เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ความคิดเห็นที่ 28 โดย saroenram วันที่ 2015-09-30 23:59:25
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา กรณีเป็นนิติบุคคล                               งานก่อสร้าง วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  ผู้เสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย มติ ครม. 6 มิ.ย. 21 – แจ้งตามหนังสือสำนัก        เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร 0203/ว 80      ลว. 8 มิ.ย. 21

ความคิดเห็นที่ 29 โดย saroenram วันที่ 2015-10-01 00:00:56
กวพ. ได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ในการดำเนินการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส่วนราชการจะกำหนดคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคาได้เฉพาะตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคา และ การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในเรื่องของผลงานก่อสร้างแจ้งตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร กวพ 1305/ว 7914 ลว. 22 ก.ย. 43  

ความคิดเห็นที่ 30 โดย saroenram วันที่ 2015-10-01 00:01:01
ข้อห้าม !! ในกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้าง - ทุนจดทะเบียน - เป็นผู้ประกอบการที่มีผลกำไร - ต้องมีเครื่องมือ เครื่องจักรอยู่ก่อน หรือขณะเข้าเสนอราคา - ต้องมีหนังสือรับรองทางการเงินจากสถาบันการเงินมาแสดง

ความคิดเห็นที่ 31 โดย saroenram วันที่ 2015-10-01 00:01:40
ข้อห้าม !!กรณีผลงานก่อสร้าง                             กำหนดผลงานก่อสร้างได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ  ตามมติ ครม. 28 ธ.ค. 36 – แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก นร 0202/ว 1   ลว. 3 ม.ค. 37การกำหนดผลงานก่อสร้าง  ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  นร กวพ 1204/ว 11441 ลว. 28 พ.ย. 39  กำหนดเงื่อนไขไว้ในตัวอย่างเอกสารประกวดราคา  1. ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง  2. ต้องเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มี การส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใต้การจ้างสัญญาเดียว มิใช่การจ้างหลาย ๆ ครั้งมารวมกัน  3. ต้องเป็นผลงานที่กระทำสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนที่กรมเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรง ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากรับจ้างช่วง แนววินิจฉัยของ กวพ.

ความคิดเห็นที่ 32 โดย saroenram วันที่ 2015-10-01 00:02:54
•คำว่า "มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง”  หมายถึงอะไร ????? •แนววินิจฉัยของ กวพ.   "ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง”  หมายถึง งานที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างอย่างเดียวกันในการก่อสร้างอย่างเดียวกันกับงานประกวดราคาจ้าง  ทั้งนี้ เพื่อจะให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง ในสภาพงานที่คล้ายคลึงกันมาก่อน  

ความคิดเห็นที่ 33 โดย saroenram วันที่ 2015-10-01 00:04:57
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ** ผลงาน กรณีกิจการร่วมค้า ที่ นร กวพ 1305/ว 2457 ลว. 16 มี.ค.43๏ จดทะเบียนoคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขoคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง ..... ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าได้๏ ไม่จดทะเบียนoคุณสมบัติทุกรายต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข  oข้อยกเว้น•ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ใครเป็นผู้รับชอบหลักในการเข้าเสนอราคาและแสดงหลักฐานพร้อมซองข้อเสนอราคา / ซองข้อเสนอทางเทคนิค ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักได้

ความคิดเห็นที่ 34 โดย saroenram วันที่ 2015-10-01 00:06:02
การจัดทำประกาศจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา / ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์•หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 120 ลว. 31 มีค. 2553 *  กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ การประกวดราคาทุกรายการ ทุกวงเงิน และลงผลการคัดเลือกในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางด้วย  

ความคิดเห็นที่ 35 โดย saroenram วันที่ 2015-10-01 00:06:14
•**  ให้การจัดทำประกาศสอบราคา/ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในระบบ e – GP e –Government Procurement ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2553 เป็นต้นไป  

ความคิดเห็นที่ 36 โดย saroenram วันที่ 2015-10-01 00:07:20
ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง•1. วิธีสอบราคา ตามระเบียบฯ 35•2. วิธีประกวดราคา ตามระเบียบฯ 35  •3. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบฯ 49  

ความคิดเห็นที่ 37 โดย saroenram วันที่ 2015-10-01 00:09:47
การประเมินราคาในการจ้างก่อสร้างกวพ. ได้กำหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินราคา เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร กวพ 1002/ว 6  ลว. 10 ก.พ. 2532 •1. ขอบเขตของการประเมินราคา   การประเมินราคาใช้เฉพาะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  โดยพิจารณาประเมินราคาเฉพาะผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคารวมต่ำสุดเท่านั้น•2. วิธีการประเมินราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบราคาที่ผู้เสนอราคาได้เสนอไว้ที่เป็นหัวข้อใหญ่ของส่วนการก่อสร้างว่าถูกต้องหรือไม่ หากปรากฏว่าราคาของรายการใดสูงผิดปกติไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  ให้แจรจาปรับลดราคาลงมา แล้วแก้ไขยอดรวมให้ตรงกัน •การปรับลดราคาหลังจากการประเมินราคาแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการต่อรองราคา