คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleคู่มือโรงเรียนพ่อแม่ ฉบับเด็ก0-5 ปี_ปรับปรุงครั้งที่1
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorคณะกรรมการโรงเรียนพ่อแม่
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่8 นครสวรรค์
E-Mail
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstract คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ ฉบับ ลูกรักแรกเกิด-5 ปีเล่มนี้ เป็น คู่มือที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ได้รับการ ประเมินในฉบับก่อน มีสาระความรู้และข้อแนะนำในการดูแลลูกน้อย ตั้งแต่ 1 เดือนจนถึง 5 ปีในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริม พัฒนาการตามวัย โปรแกรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารตามวัย เคล็ดลับการฝึกลูกน้อยหัดพูด การคัดกรองออทิสติก จนถึงการ เตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวใช้เป็น เครื่องมือในการดูแลบุตรหลานให้มีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการสมวัย
สารบัญ/Table Of Contents เสริมสร้างพัฒนาการ..วัย 1-3 เดือน 1 - นมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือน 2 เสริมสร้างพัฒนาการ..วัย 3-6 เดือน 5 เสริมสร้างพัฒนาการ..วัย 6-9 เดือน 8 - นิทาน 11 - อาหารตามวัย 12 - ฟันสวยแข็งแรง 13 เสริมสร้างพัฒนาการ..วัย 9-12 เดือน 15 - การฝึกพูด 16 - ฟันสวยแข็งแรง 17 เสริมสร้างพัฒนาการ..วัย 1-3 ปี 18 - อาหารตามวัย 19 - ลูกเป็นเด็กออทิสติกหรือไม่ 20 เสริมสร้างพัฒนาการ..วัย 3-5 ปี 21 - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 22 - ฟันสวยแข็งแรง 23 - เตรียมเข้าโรงเรียน 24 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 26 การใช้ยาในเด็กเล็ก 28 การรับวัคซีน 29
บทสรุป/Summary
Note
URL
 
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ฉบับเด็ก0-5 ปี-ปรับปรุงครั้งที่1.pdf - Acrobat (3.05 Mb.)

 
คะแนน: 3  จำนวนดาวโหลด 5,675 ครั้ง