ความรู้อื่นๆ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อความรู้อื่นๆ
ชื่อ/Titleความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorจรัญญา
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
หัวเรื่อง/Subject
Others ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
เนื้อเรื่อง
 
-ใครเป็นผู้ลงชื่อรับของในใบส่งของเมื่อร้านค้านำมาส่ง

การลงชื่อรับของในใบส่งของ มิใช่การตรวจรับเป็นเพียงการลงชื่อยืนยันให้ผู้ขายทราบว่าหน่วยงานได้รับของหรือพัสดุนั้นๆ ไว้ เพื่อนำไปให้คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับตามขั้นตอนต่อไปเท่านั้น ดังนั้น ในทางปฏิบัติหน่วยงานสามารถกำหนดเองได้ว่าจะให้ใครเป็นผู้ลงนามในใบส่งของ 

ประเภท/Type ความรู้อื่นๆ
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/doh-audit

 
คะแนน: 11  จำนวนดาวโหลด 4 ครั้ง

ความคิดเห็นที่ 1 โดย saroenram วันที่ 2012-04-03 23:53:50
- การกำหนดส่งมอบพัสดุ จำเป็นหรือไม่ต้องนำมาส่งในหน่วยงานของผู้ซื้อ/ผู้จ้าง สามารถระบุไว้ที่อื่นได้หรือไม่ เช่น เวลาไปซื้อของกำหนดส่งของที่ร้านค้าเลย เนื่องจากเดินทางไปซื้อที่ร้านและนำพัสดุกลับมาเอง
  การส่งมอบในสถานที่ใด ต้องกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงให้ชัดเจน ตามนัย ระเบียบฯ 35 ข้อ 7 (1)

ความคิดเห็นที่ 2 โดย saroenram วันที่ 2012-04-03 23:57:14
- ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ ทำหน้าที่ควบคุมพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุได้หรือไม่ และขัดกับระเบียบหรือไม่ 
      ในหลักการตามระเบียบฯ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยพัสดุซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนกหรือต่ำกว่าระดับแผนกทำหน้าที่ควบคุมพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ สำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ดูแลควบคุมพัสดุ ในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรม ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของระเบียบฯ ประสงค์จะให้มีการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงไม่สามารถแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุได้


ความคิดเห็นที่ 3 โดย saroenram วันที่ 2012-04-04 00:32:52
- การเบิกค่าเช่าห้องประชุมในการจัดฝึกอบรม ต้องทำจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯหรือไม่ 
         ตามหนังสือ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว.193 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ยกเว้นให้เฉพาะ
1.ค่าอาหาร 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ 
3.ค่าเช่าที่พัก (ของผู้เข้าอบรม) เท่านั้น 
ดังนั้น ค่าเช่าห้องประชุมในการฝึกอบรม จะต้องดำเนินการจัดหาตามระเบียบฯ"

ความคิดเห็นที่ 4 โดย saroenram วันที่ 2012-04-04 00:44:55
กรณีจัดซื้อวัสดุ ถ้าจัดซื้อโดยขอใบเสนอราคา และใบส่งของจากผู้ขาย ตรวจรับแล้วเบิกจ่ายเงินให้ตามระเบียบพัสดุ ตรวจสอบดูแล้วราคาสินค้าจะแพงมาก แต่ถ้าซื้อโดยใช้เงินสดจากห้างสรรพสินค้า ราคาจะถูกกว่ากันมาก ราชการได้รับประโยชน์ 
- ถ้าจะจัดซื้อจะใช้วิธีซื้อด้วยเงินสดแล้วนำใบเสร็จมาเบิกโดยปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกอย่าง เพียงแต่จ่ายเงินสดไปก่อนจะสามารถทำได้หรือไม่

       การจัดซื้อวัสดุ โดยซื้อด้วยเงินสดจากห้างสรรพสินค้า ซึ่งต้องนำใบเสร็จมาเบิกเงิน นั้น ต้องเป็นกรณีการจัดหาวัสดุซึ่งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งระเบียบฯ ข้อ 133 วรรค 2 กำหนดว่าจะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้

ความคิดเห็นที่ 5 โดย saroenram วันที่ 2012-04-04 00:57:52
- มีหนังสือแจ้งเวียน หรือระเบียบฯ ตามข้อใดบ้างที่กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่จัดซื้อนั้น ว่าจะต้องกำหนดระยะเวลาในการประกันความชำรุดบกพร่องกี่ปี 
       
        ตามหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนมาก ที่ ตผ. 0001/2356 ลว.26 กค.2536 เรื่อง มาตรการลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอราคา กำหนดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องของงานจ้างไว้ในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี หลักจากวันส่งมอบงานถูกต้องแล้ว สำหรับกรณีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่จัดซื้อนั้นไม่มีการกำหนดระยะเวลาไว้ทั้งในหนังสือเวียน หรือระเบียบ ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคู่สัญญาที่ได้ตกลงกัน แต่ทั้งนี้ต้องเพื่อประโยชน์ของราชการ และไม่ทำให้ราชการเสียหาย

ความคิดเห็นที่ 6 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 16:38:41
- ทำไมจึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจึงต้องดำเนินการผ่านระบบ e-Government Procurement : e-GP
            เนื่องจาก ระบบ e-GP เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกรรมทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สะดวกและทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกัน มีการปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชน เดิมระบบ e-GP จะดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา ประกวดราคา และ e-Auction บางขั้นตอน เพื่อให้สามารถนำประกาศฯ ลงเวปไซด์ ตามหนังสือเวียนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/6638 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548 ของกรมบัญชีกลาง (G-Procurement) ได้

ความคิดเห็นที่ 7 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 16:39:17
ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เป็นระยะที่ 2 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงให้ครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธี คือ ตกลงราคา, สอบราคา, ประกวดราคา, e-Auction, วิธีพิเศษ, กรณีพิเศษ, จ้างที่ปรึกษาวิธีตกลง, จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก, จ้างออกแบบวิธีตกลง, จ้างออกแบบวิธีคัดเลือก, จ้างออกแบบวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และจ้างออกแบบวิธีพิเศษ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดตามการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะทำก่อนสร้างโครงการหรือไม่ก็ได้ ขั้นตอนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ การแต่งตั้งกรรมการจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลคณะกรรมการที่บันทึกไว้จากเลขบัตรประชาชน 13 หลัก การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา การแก้ไขสัญญา การปรับ การส่งมอบงาน การเบิกจ่ายเงิน โดยจะเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS คือ ข้อมูลผู้ขายที่สร้างจากระบบ e-GP จะถูกตรวจสอบโดยระบบ GFMIS ว่ามีข้อมูลหลักผู้ขายอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีหน่วยงานจะได้นำส่งเอกสารไปขออนุมัติต่อกรมบัญชีกลางก่อนการเบิกจ่าย และระบบ GFMIS จะถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปทำ PO และเบิกจ่ายต่อไป

ความคิดเห็นที่ 8 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 16:59:10
- ตำแหน่ง "หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” ที่ส่วนราชการแต่งตั้งจะต้องเป็นข้าราชการระดับ ๖- ๗ ใช่หรือไม่ หากเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ หรือลูกจ้างประจำได้หรือไม่
- ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ กำหนดนิยาม "หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือที่มีฐานะเทียบกองซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี และตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๔๐๔/ว ๗๒๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ได้เพิ่มเติมความหมายของ "หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” ให้หมายรวมถึง หัวหน้า ฝ่ายพัสดุ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนดด้วยดังนั้น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ควรเป็นข้าราชการระดับหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบเท่า หรือหมายรวมถึงหัวหน้าฝ่ายพัสดุ จึงจะสอดคล้องกับนิยามตามระเบียบฯ และตามหนังสือเวียน ที่แจ้งให้ ส่วนราชการถือปฏิบัติ แต่หากไม่มีอัตรากำลังเพียงพออาจให้ข้าราชการระดับปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน

ความคิดเห็นที่ 9 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 16:59:42
- จะแต่งตั้งให้พนักงานราชการ เป็น "เจ้าหน้าที่พัสดุ” ได้หรือไม่
- ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้บังคับ เป็นการเฉพาะเจาะจงว่า การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นข้าราชการเท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 10 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:00:34
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการตรวจรับได้หรือไม่
- ไม่ควรตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการตรวจรับ แม้ระเบียบพัสดุฯ จะไม่ได้ระบุชัดเจน แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างหากต้องเป็นกรรมการตรวจรับด้วยจะไม่เหมาะสม และไม่โปร่งใส ควรแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แจ้งให้จัดซื้อ หรือจัดจ้างเป็นกรรมการตรวจรับจะเหมาะสมกว่า จะได้ร่วมกันตรวจรับพัสดุที่หน่วยงานมีความต้องการว่าเป็นไปตามที่ประสงค์หรือไม่

ความคิดเห็นที่ 11 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:02:03
- กรณีออกใบสั่งซื้อวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตรวจรับได้หรือไม่
- ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๓๕ วรรคท้าย "สำหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจำคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้” ดังนั้น กรณีออกใบสั่งซื้อแต่ละครั้งวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท สามารถแต่งตั้งลูกจ้างประจำ เป็นกรรมการตรวจรับได้

ความคิดเห็นที่ 12 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:02:49
- การสอบราคา จะต้องส่งเอกสารสอบราคา,ใบเสนอราคาให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างทางไปรษณีย์ หรือไม่
- การสอบราคาตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๔๑(๑)ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การ สอบราคาและเอกสารการสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงหรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดที่จะทำได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของส่วนราชการนั้น

ความคิดเห็นที่ 13 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:05:59
- การจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ หากผู้รับจ้างรายเดิมจะใช้หลักประกันสัญญาเดิมได้หรือไม่ (หลักประกันสัญญาเดิมยังไม่ได้คืนให้) หากได้ ต้องใช้ระเบียบใด
- ไม่สามารถใช้หลักประกันสัญญาเดิมได้ เนื่องจากหลักประกันสัญญาต้องคืนให้แก่ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญาโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นข้อผูกพันตามสัญญา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔๔ (๒) และหากหลักประกันสัญญาเดิมเป็นเงินสด การจะขอใช้วงเงินประกันสัญญาเดิมที่วางไว้ ต้องขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญาเดิมก่อนพร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายเงินหลักประกันคืนให้กับผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างนำเงินนั้นมาเป็นหลักประกันสัญญาใหม่ได้

ความคิดเห็นที่ 14 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:07:35
- การซื้อวัสดุ ถ้าซื้อจากผู้ขายที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร (หนวยงานอยู่ต่างจังหวัด) จะผิดหรือไม่ และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
- ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๙การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า ส่วนราชการ ดังนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุต้องติดต่อสอบถามราคาจากผู้ขายรายอื่นในจังหวัดมาเปรียบเทียบหากจะซื้อจากผู้ขายที่อยู่ กทม. จะต้องเสนอราคาต่ำกว่าผู้ขายภายในจังหวัด การที่เราสอบถามราคาวัสดุประเภทเดียวกัน หรือสิ่งเดียวกันในจังหวัดเพื่อเปรียบเทียบราคาแล้ว แต่ราคาผู้ขายราย กทม. ยังต่ำกว่า การซื้อจากผู้ขายราย กทม. ก็ไม่ผิด แต่หากไม่ได้สอบถามราคาเปรียบเทียบจริง ๆ เมื่อหน่วยตรวจสอบเข้าตรวจสอบและมีการตรวจสอบพบว่าราคาที่ซื้อสูงกว่า เป็นเหตุทำให้ราชการเสียประโยชน์ เจ้าหน้าที่พัสดุอาจต้องรับผิดชอบ วิธีแก้ไข คือ ให้สอบถามราคาวัสดุประเภทเดียวกัน เหมือนกัน แล้วเปรียบเทียบราคา นำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาขออนุมัติจัดซื้อ

ความคิดเห็นที่ 15 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:12:55
- การสอบราคาซื้อพัสดุ มักจะประสบปัญหาในการกำหนดคุณลักษณะ ทำให้ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เหตุเพราะผู้ขายนำสินค้ายี่ห้อที่ไม่เคยรู้จักมาเสนอ ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่กำหนด (โดยคัดลอกรายละเอียดเอกสารที่ได้รับ) และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำเป็นต้องรับพิจารณาให้เป็นผู้สอบราคาได้ จะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้ได้สินค้ามีคุณภาพมากกว่านี้
- การสอบราคาซื้อ หรือการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ หน่วยงานไม่สามารถระบุยี่ห้อ หรือล็อคสเปคได้ เนื่องจากผิดระเบียบฯ วิธีที่จะให้ผู้ขายส่งของที่มีคุณภาพได้ โดยการกำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งการกำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นการทำเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ ผู้เสนอราคาจะได้มีแนวทาง หรือพื้นฐานการเสนอราคาที่เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันจากสินค้าประเภทเดียวกัน การกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม จะต้องระบุไว้ในประกาศสอบราคา ตัวอย่างเช่นในประกาศสอบราคาจะมีข้อความ กำหนดรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม................ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ฯลฯ เมื่อเราได้กำหนดชี้แจงรายละเอียดแล้ว คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะต้องไปตรวจสอบวัสดุที่เราจะซื้อ ว่าเราต้องการยี่ห้ออะไรที่มีคุณภาพ หรือคุณสมบัติ ตามที่กำหนด เมื่อผู้รับเอกสารมารับฟังคำชี้แจงพร้อมกัน คณะกรรมการก็ชี้แจงให้ทราบว่า หน่วยงานต้องการพัสดุ เช่น ที่เย็บกระดาษ ยี่ห้อ A ลวดเย็บกระดาษยี่ห้อ B เทปใสยี่ห้อ C เป็นที่ทราบโดยทั่วถึงกัน และในการมารับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมให้จัดทำบัญชีรายการวัสดุที่จะซื้อระบุยี่ห้อที่ตกลงกันไว้ให้ตรงกันและให้ทุกคนลงลายมือชื่อพร้อมชื่อเต็ม และเขียนว่าตัวแทนของบริษัทใดให้ชัดเจนเอกสารที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ เป็นเอกสารที่ใช้เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการเสนอพัสดุตามที่หน่วยงานได้แจ้งให้ผู้จะเสนอราคาหรือผู้รับซองได้รับทราบทั่วกันหรือพร้อมกันเท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 16 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:14:06
- การรับบริจาควัสดุกีฬา รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต้องเข้าระบบ GFMIS หรือไม่ (มีวัสดุหลายรายการ เช่น ลูกฟุตบอล, ไม้แบตมินตัน , ลูกวอลเล่ย์บอล ....ฯลฯ)
- การรับบริจาคเงินหรือสิ่งของ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๑ การรับเงินหรือทรัพย์สิน และต้องจัดทำทะเบียนคุมไว้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ ๒ การควบคุม ข้อ ๑๕๑ และข้อ ๑๕๒ ส่วนการบันทึกรับทรัพย์สินไม่ว่าได้มาด้วยวิธีใด ต้องมีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป จึงจะนำไปบันทึกในระบบ GFMIS ส่วนรายการที่มีราคา ต่อหน่วยไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้นำขึ้นทะเบียนทรัพย์สินของส่วนราชการ โดยมิต้องนำไปบันทึกในระบบ GFMIS

ความคิดเห็นที่ 17 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:15:09
- การจัดซื้อวัสดุดำเนินการตามโครงการ เจ้าของโครงการยืมเงินมาซื้อวัสดุเองได้หรือไม่ (โครงการอนุมัติแล้วยืมเงิน)
- การจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมหรือสัมมนา เจ้าของโครงการไม่สามารถยืมเงินไปซื้อเองได้ เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ต้องส่งเรื่องพร้อมรายละเอียดของวัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเฉพาะปัจจุบัน กรณีวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต้องจัดทำ PO ในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายตรงผ่านระบบ GFMIS ไม่สามารถยืมเงินไปซื้อเองได้ ยกเว้น กรณีวงเงินค่าวัสดุ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว เจ้าของโครงการสามารถยืมเงินไปจัดซื้อเอง ได้โดยสำเนาเอกสารการอนุมัติไปประกอบการทำสัญญายืมเงิน

ความคิดเห็นที่ 18 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:23:57
- การซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ จากองค์การเภสัช ซื้อด้วยวิธีใด
- การซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่ายแล้ว ให้จัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม โดยวิธีกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ราคายาที่องค์การเภสัชกรรมจำหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเกินร้อยละ ๓ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๑ แต่หากเป็นยาและเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมมิได้ผลิต แต่มีจำหน่าย จะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม หรือผู้ขาย หรือผู้ผลิตรายใดก็ได้ ตามระเบียบฯ ข้อ ๖๒(การซื้อวิธีกรณีพิเศษ เป็นการซื้อจากส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ฯ ดูรายละเอียดตามระเบียบข้อ ๒๖)

ความคิดเห็นที่ 19 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:27:49
- การซื้อยาและเวชภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณมีหลักเกณฑ์อย่างไร
- ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๐ การซื้อยาของส่วนราชการ ให้จัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแห่งชาติตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด โดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ความคิดเห็นที่ 20 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:32:57
- การซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งองค์การเภสัชกรรมมิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจำหน่าย มีหลักเกณฑ์อย่างไร
- ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๖๒ การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งองค์การเภสัชกรรมมิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจำหน่าย ส่วนราชการจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม หรือผู้ขาย หรือผู้ผลิตรายใดก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ให้ส่วนราชการแจ้งให้องค์การเภสัชกรรมทราบด้วยทุกครั้ง และถ้าผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏว่าองค์การเภสัชกรรมเสนอราคาเท่ากันหรือต่ำกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ให้ส่วนราชการซื้อจากองค์การเภสัชกรรม
(๒) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ให้ซื้อในราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ความคิดเห็นที่ 21 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:34:55
การฟ้าส่วนภูมิภาค แนะนำให้บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการ มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมฯ จะใช้งบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์ได้หรือไม่
- หากฯ จำเป็นต้องซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ทำหนังสือประสานกับการไฟฟ้าฯ ให้การไฟฟ้าประมาณราคาค่าซ่อม เมื่อการไฟฟ้าฯ ประมาณราคาค่าซ่อมเรียบร้อยแล้วให้ส่งแบบคำขอแนบหนังสือประมาณราคาค่าซ่อมของการไฟฟ้าฯ พร้อมแนบรายละเอียดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์หม้อแปลงหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมให้ต่อไป

ความคิดเห็นที่ 22 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:37:48
บ้านพักข้าราชการชำรุด จะขอเบิกวัสดุในคลังพัสดุของเพื่อนำไปซ่อมแซมเองได้หรือไม่
- บ้านพักข้าราชการ หากชำรุดและมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้ฯ ประมาณราคาค่าซ่อม (โดยให้ผู้มีความรู้ทางด้านช่าง) ส่งแบบคำขอพร้อมประมารการไปยังผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้าง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป แต่หากเป็นวัสดุเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ก๊อกน้ำ หลอดไฟ ผู้ใช้ประโยชน์ ในบ้านพักควรจัดซื้อเอง

ความคิดเห็นที่ 23 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:39:22
การสอบราคา การเปิดซองจะไม่รับราคาต่ำสุดได้หรือไม่ ถ้ารับราคาของผู้เสนอราคาสูงต่อรองราคาได้หรือไม่ ใครเป็นผู้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคา
- การสอบราคา ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาทุกครั้ง ต้องดำเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) ตรวจสอบเสร็จแล้วต้องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา
(๓) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผย ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดตามระเบียบฯ ข้อ ๔๒(๑)
(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแล้ว คัดเลือกพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง ตามระเบียบข้อ ๔๒(๒)
(๕) พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง มีคุณภาพ เป็นประโยชน์กับราชการและราคาต่ำสุด ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๒(๓)
ดังนั้น หากผู้เสนอราคาต่ำสุด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้อง ไม่รับพิจารณาราคาได้ ให้พิจารณาราคาของรายถัดไปที่มีคุณลักษณะถูกต้อง (แต่ถ้ารายต่ำสุดมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง ต้องพิจารณาคัดเลือกรายต่ำสุด) ส่วนการต่อรองราคาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ความคิดเห็นที่ 24 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:39:55
การจ้างเทศบาลเก็บขยะ ต้องทำสัญญาจ้างหรือไม่ หากช่วงสิ้นปีงบประมาณ ยังไม่ได้รับงบประมาณใหม่ จะทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และทำสัญญาก่อนได้หรือไม่
- การจ้างเทศบาลเก็บขยะ ต้องทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ทำสัญญา หรือข้อตกลง ตามระเบียบพัสดุฯ ก่อนได้รับงบประมาณของปีถัดไป ให้ดำเนินการจัดหาไว้ก่อนได้ โดยกำหนดเงื่อนไข สงวนสิทธิการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลง จะสามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ หรือเงินประจำงวด

ความคิดเห็นที่ 25 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:40:58
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จะจัดซื้อเครื่องประกอบได้หรือไม่
- การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อฯ ได้รับอนุมัติหรือได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ โดยผ่านการตรวจสอบของ CIO กรมฯ แล้ว ต้องจัดซื้อตามรายละเอียดที่กรมฯ กำหนดให้เท่านั้น ส่วนการจะซื้อเครื่องประกอบหรือเครื่อง Brand name ก็ได้ แต่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ต้องเป็นไปตามที่กรมฯ กำหนดหรือดีกว่า (คำว่าดีกว่าต้องได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญฯ)

ความคิดเห็นที่ 26 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:52:50
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีหลักเกณฑ์ในการจัดหาแตกต่างจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอื่น ๆ อย่างไร
- การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานผู้ขอซื้อต้องจัดทำโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เสนอต่อ CIO กรม ผ่านคณะกรรมการ IT กรม (กองแผนงาน) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ ICT กระทรวงฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งผลการพิจารณาให้กรมฯ ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ พัสดุ ต่อไป

ความคิดเห็นที่ 27 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:55:17
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กรณีที่ 1 กรมพิจารณาเอง
1. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน ตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด (การใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 1 เครื่อง ต่อ 1 คน ตามความเหมาะสมกับภาระกิจของหน่วยงาน)
2. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
3. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม
4. เป็นการจัดหา คอมพิวเตอร์และโปรแกรม ที่มีวงเงินไม่สูงเกิน 2,000,000 บาท
5. กรมส่งโครงการและรายงานการจัดหาฯ ครบ 15 วันทำการแล้ว แต่มิได้แจ้งผลการพิจารณา ให้ถือว่ากระทรวงรับทราบรายงานการจัดหาฯและอนุมัติให้ดำเนินการตามวงเงินที่ขอ (ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0407/ว003 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2538)

ความคิดเห็นที่ 28 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:55:52
กรณีที่ 2 กรมขอความเห็นชอบกระทรวง
1. เป็นการจัดหาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมในกรณีที่ 1 แต่มีวงเงินสูงกว่า 2,000,000 บาท
2. เป็นโครงการใหม่
3. เป็นอุปกรณ์ทดแทนหรือเพิ่มศักยภาพที่มีวงเงินสูงกว่าเงินเดิม หรือ เกินวงเงินที่เคยจัดหา หรือ สูงกว่า 100 ล้าน
4. ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน
5. กำหนดการพิจารณารายงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบฯ ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม (พิจารณาพร้อมกับโครงการที่ขออนุมัติจัดทำคำของประมาณรายจ่ายประจำปี ) ครั้งที่ 2 มีนาคม ครั้งที่ 3 มิถุนายน ครั้งที่ 4 สิงหาคม

ความคิดเห็นที่ 29 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:56:44
การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซื้อโดยวิธีใด ในกรณีที่ผู้ขายไม่ให้เครดิต หรือไม่ให้สินเชื่อ จะดำเนินการอย่างไร
- การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หากไม่มีผู้ให้สินเชื่อจริง ๆ ส่วนราชการอาจจัดทำ "บัตรเติมน้ำมันรถราชการ” รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

ความคิดเห็นที่ 30 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:57:32
ในการสอบราคา ถ้าผู้ขายสามารถส่งมอบสิ่งของได้ภายใน ๕ วันทำการ และฯ ออกใบสั่งซื้อแทนการทำสัญญา ต้องเรียกหลักประกันสัญญาหรือไม่
- การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ต้องเป็นพัสดุที่มีวงเงินเกินหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ถือว่าเป็นวงเงินที่สูง ถึงแม้ว่าผู้ขายแจ้งว่าสามารถส่งมอบของได้ภายใน ๕ วันทำการ แต่สิ่งของมีมูลค่าสูง หรือจำนวนมาก จะมั่นใจหรือเชื่อได้อย่างไรว่าผู้ขายจะส่งให้ได้ทันตามกำหนด ดังนั้น ฯ ควรจัดทำเป็นสัญญาตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาว่าจะทำเป็นสัญญาหรือทำใบสั่งซื้อ แต่หากทำเป็นใบสั่งซื้อจะไม่มีหลักประกันสัญญา

ความคิดเห็นที่ 31 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 17:57:55
กรณีออกใบสั่งจ้าง (ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ) ต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
- การออกใบสั่งจ้าง ไม่ว่าจะเป็นเงินอะไร หากออกใบสั่งจ้าง หรือทำสัญญาจ้าง ต้องติด อากรแสตมป์ตามระเบียบฯ ในอัตรา ๑,๐๐๐ ต่อ ๑ บาท เศษที่เหลือคิดเป็น ๑ บาท

ความคิดเห็นที่ 32 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 18:00:27
วัสดุที่มีสภาพคงทนมีอายุการใช้งานเกิน ๑ ปี แต่มีราคาไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท จะลงทะเบียนครุภัณฑ์หรือไม่ เช่น พัดลม เครื่องปริ้นเตอร์ เป็นต้น และจะดำเนินการเช่นไรให้ถูกต้อง และจะใช้เงินงบประมาณค่าวัสดุนำมาจัดซื้อของที่มีลักษณะเช่นนี้ได้หรือไม่ ถ้าได้จะนำมาลงเป็นทะเบียนครุภัณฑ์หรือไม่
- วัสดุที่มีสภาพคงทน มีอายุการใช้งานเกิน ๑ ปี หรือเป็นครุภัณฑ์โดยตัวเอง เช่น พัดลม ตู้เก็บเอกสาร เก้าอี้ ถึงแม้จะมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต้องลงในทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นวัสดุสำนักงาน ต้องกำหนดรหัสสินทรัพย์ด้วย เมื่อมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมบำรุงรักษา ต้องลงบันทึกประวัติไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สินเช่นเดียวกับครุภัณฑ์ สิ้นปีต้องตรวจสอบและรายงานพัสดุคงเหลือตามระเบียบฯ ส่วนปริ้นเตอร์ ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ และดำเนินการเช่นเดียวกับวัสดุสำนักงานในการจัดซื้อ สามารถใช้เงินงบประมาณค่าวัสดุจัดซื้อได้ ไม่ต้องนำไปบันทึกในระบบ GFMIS แต่ถ้าฯ ได้รับงบประมาณเป็นงบลงทุนและนำไปจัดซื้อแม้ราคาไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ก็ต้องบันทึกทะเบียนทรัพย์สินในระบบ GFMIS

ความคิดเห็นที่ 33 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 18:03:54
ในประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างหลายรายการ โดยพิจารณาราคารวม ฯ สามารถใส่ราคากลางแต่ละรายการได้หรือไม่
- การประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ในประกาศเดียวกันหลายรายการ เช่น รายการก่อสร้างโรงซ่อมรถ, รายการก่อสร้างหอพักหญิง , รายการปรับปรุงโรงอาหารในประกาศสอบราคาจะต้องใส่ราคากลางทุกรายการ เช่น ............. จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ..............................รวม จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
(๑) โรงซ่อมรถ ราคากลาง ๒๙๐,๐๐๐ บาท
(๒) หอพักหญิง ราคากลาง ๘๗๕,๐๐๐ บาท
(๓) ปรับปรุงโรงอาหาร ราคากลาง ๓๓๔,๐๐๐ บาท

ความคิดเห็นที่ 34 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 18:06:11
กรณีการจำหน่ายพัสดุประจำปี หากครุภัณฑ์ชำรุดไม่สามารถใช้งาน การกำหนดราคาขั้นต่ำใช้หลักเกณฑ์ใดพิจารณา (อายุใช้งาน ๘ ปี)
- เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ชำรุดได้รายงานผลการ ตรวจสอบแล้ว และมีครุภัณฑ์ชำรุดที่ไม่สามารถซ่อมได้ หรือไม่คุ้มค่าซ่อมต้องจำหน่าย และราคาที่ได้มาของครุภัณฑ์ชำรุดรวมแล้วเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องดำเนินการขายทอดตลาด ก่อนที่จะดำเนินการขายทอดตลาด เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องทำรายงานขออนุมัติดำเนินการขาย พร้อมขอแต่งตั้ง คณะกรรมการประมาณราคาขั้นต่ำ และคณะกรรมการดำเนินการขาย คณะกรรมการประมาณราคาขั้นต่ำ จะต้องประมาณราคาขั้นต่ำของพัสดุ การประมาณราคา ทำได้หลายอย่าง เช่น ดูจากมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือหลังหักค่าเสื่อมราคา, ดูจากสภาพพัสดุว่าควรจะตั้งราคาเท่าไร โดยสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้มีความชำนาญประกอบ เช่น รถยนต์ ให้ทางอู่ประมาณราคาว่ารถ รุ่นนี้ ปี พ.ศ.นี้ สภาพอย่างนี้ ควรจะมีราคาเท่าไร หรือหากเป็นประเภทที่ต้องขายเป็นเศษเหล็ก ก็สอบถามราคาจากร้านรับซื้อของเก่า แต่ทุกอย่างต้องมีเหตุและผลสามารถอธิบายได้ หรือให้ทำบันทึก หรือหมายเหตุไว้ว่าเพราะเหตุใดจึงได้กำหนดราคานี้

ความคิดเห็นที่ 35 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 18:15:30
การจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สัญญาจ้างจัดทำหลังการจ้าง มีผลย้อนหลังไป ณ วันจ้างได้หรือไม่
- การจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ในการจัดหาก่อนการได้รับเงินประจำงวด เช่น กรณีต้องจัดหาก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ได้ปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม เป็นต้นไป ในการจัดหาต้องกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว.๓๕๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ และกำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาว่า จะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ หรือยังไม่ได้รับเงินประจำงวด หากได้รับเงินงบประมาณ หรือได้รับเงินประจำงวดแล้ว จะมาจัดทำย้อนหลังไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 36 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 18:16:43
ทางได้จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ใช้ได้ ๒ เดือน เครื่องเสีย อยู่ในช่วงรับประกัน ๑ ปี ส่งซ่อมตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับเครื่องคืน เนื่องจากมีการส่งเครื่องไปซ่อมเป็นทอด ๆ และทางฯ ก็ได้ทำหนังสือทวงถาม แต่ได้รับการบ่ายเบี่ยงตลอด ไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไร
- เครื่องโปรเจคเตอร์เป็นพัสดุประเภทครุภัณฑ์ อายุการรับประกัน ๑ ปี หากเครื่องเสียตั้งแต่ใช้งานได้ ๒ เดือน หรือยังอยู่ระหว่างระยะเวลารับประกัน ต้องติดต่อให้ผู้ขายรับไปดำเนินการซ่อม ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ในการให้ผู้ขายรับครุภัณฑ์ไปซ่อม ต้องทำหลักฐาน หรือทำบันทึกการรับครุภัณฑ์ไปซ่อมไว้ด้วยหากไม่สามารถซ่อมได้ ผู้ขายก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ ไม่ใช่ปล่อยไว้โดยไม่ดำเนินการอะไรจนถึงปัจจุบัน หากเป็นอย่างนี้ต้องทำเรื่องส่งไปให้นิติกรพิจารณา โดยส่งรายละเอียดสัญญา รายละเอียดหลักฐานการแจ้งผู้ขาย หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 37 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 18:21:04
สอบราคาซื้อวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว วงเงินคงเหลือ จะซื้อวัสดุเพิ่มเติมได้หรือไม่ โดยจัดซื้อกระเบื้องปูถังน้ำเพื่อปรับปรุงห้องน้ำ
- การจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงห้องน้ำ หรือที่อาบน้ำ ในการของบประมาณเพื่อปรับปรุง จะต้องมีแบบรูปรายการ รายละเอียดวัสดุที่จะใช้ปรับปรุง ว่าจะใช้วัสดุอะไร จำนวนเท่าไร เมื่อเราจัดซื้อวัสดุได้ตามรายละเอียด และแบบรูปรายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว หากมีเงินงบประมาณเหลือจะทำการปรับปรุงเพิ่มเติม จะต้องทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยส่งรายละเอียดไปให้ผู้มีอำนาจพิจารณาก่อน หากได้รับอนุญาตจึงจะดำเนินการที่เงินคงเหลือไปจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติมได้

ความคิดเห็นที่ 38 โดย saroenram วันที่ 2012-06-26 18:23:09
ครุภัณฑ์ที่ตรวจพบว่ายังไม่ได้รายงานขอขึ้นบัญชีครุภัณฑ์กับกรมฯ และเป็นครุภัณฑ์ ที่ได้มาก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จะดำเนินการอย่างไร
- หากเป็นครุภัณฑ์ที่ได้มาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๕ และราคาที่ได้มาตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาท จะต้องนำเข้าระบบ GFMIS โดยให้คิดค่าเสื่อมราคาแต่ละหมวดสินทรัพย์ก่อน และเมื่อคิดค่าเสื่อมราคาแล้ว มีราคาคงเหลือสุทธิตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จึงจะยกยอดเข้าระบบ GFMIS เป็นรายตัว แต่ถ้าคิดค่าเสื่อมราคาแล้วราคาสุทธิต่อหน่วยคงเหลือไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท จะนำเข้าระบบ GFMIS เป็นสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด
- หากเป็นครุภัณฑ์ที่ได้มาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน และราคาที่ ได้มาตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ต้องนำเข้าระบบ GFMIS โดยให้คิดค่าเสื่อมราคาแต่ละหมวดสินทรัพย์ก่อน และเมื่อคิดค่าเสื่อมราคาแล้ว มีราคาคงเหลือสุทธิตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จึงจะยกยอดเข้าระบบ GFMIS เป็นรายตัว แต่ถ้าคิดค่าเสื่อมราคาแล้ว คงเหลือราคาสุทธิต่อหน่วยไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท จะนำเข้าระบบ GFMIS เป็นสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด เช่นเดียวกัน
- เมื่อสำรวจพบ ให้รีบดำเนินการจัดทำรายละเอียดของครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยรายงานกรมฯ เพื่อกรมฯ จะได้ดำเนินการนำเข้าระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ หรือ ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

ความคิดเห็นที่ 39 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 22:33:34
เป็นงบลงทุนหรืองบดำเนินการ
    1. จ้างเหมาทำตู้ใส่เอกสารรวมค่าแรงและค่าของ วงเงินเกิน 5,000 บาท เป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ใช่หรือไม่
  -  การจ้างเหมาทำตู้ใส่เอกสารรวมค่าแรงและค่าของ วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๕,๐๐๐ บาท จัดเป็นรายจ่ายงบลงทุน ลักษณะครุภัณฑ์

ความคิดเห็นที่ 40 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 22:39:31
เป็นงบลงทุนหรืองบดำเนินการ
2. จ้างเหมากั้นห้องประชุม รวมค่าแรงและค่าของ วงเงินเกิน 50,000 บาท เป็นงบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้างใช่หรือไม่ 
- การจ้างเหมากั้นห้องประชุมรวมค่าแรงและค่าของ วงเงินเกิน 5๐,๐๐๐ บาท เป็นรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่วงเงินเกิน 5๐,๐๐๐ บาท จัดเป็นรายจ่ายงบลงทุน ลักษณะค่าสิ่งก่อสร้าง

ความคิดเห็นที่ 41 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 22:41:07
 เป็นงบลงทุนหรืองบดำเนินการ 
3. จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ ทั้งถมดิน และปลูกหญ้าบริเวณอาคาร รวมค่าแรงและค่าของ วงเงินเกิน 50,000 บาทเป็นงบลงทุน ค่าที่ดินใช่หรือไม่ 
- การจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ ทั้งถมดิน และปลูกหญ้าบริเวณอาคาร รวมค่าแรงและค่าของ มีวงเงินเกิน 5๐,๐๐๐ บาท มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง จัดเป็นรายจ่ายงบลงทุนลักษณะค่าปรับปรุงที่ดิน

ความคิดเห็นที่ 42 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 22:43:24
 เป็นงบลงทุนหรืองบดำเนินการ 
4. จ้างถมดินวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท เป็นงบดำเนินงานค่าใช้สอยหรือค่าวัสดุ และถ้าเกิน 50,000 บาท เป็นงบลงทุนค่าที่ดินใช่หรือไม่ 
- การจ้างถมดินเป็นรายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 5๐,๐๐๐ บาท จัดเป็นรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ แต่หากมีวงเงินเกิน 5๐,๐๐๐ บาท จัดเป็นรายจ่ายงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดิน

ความคิดเห็นที่ 43 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 22:51:14
- การจัดซื้อ/จ้างวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ต้อง Key Po หรือไม่
- ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ.2551 ข้อ 24 (1) กำหนดว่า ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ส่วนราชการจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างเพื่อทำการจองงบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง
- ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว475 ลว.1 ธค.49 กำหนดว่า 1. กรณีขอเบิกเงินสำหรับการซื้อ/จ้าง/เช่าที่มีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือสัญญาฯ มีวงเงินรวมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ให้หน่วยงานบันทึก PO ในระบบอย่างเคร่งครัด

ความคิดเห็นที่ 44 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 22:53:26
- การจัดซื้อ/จ้างวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท ต้องออกใบสั่งฯ Key PO หรือไม่
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ.2551 ข้อ 24 (2) กำหนดว่า ส่วนราชการไม่ต้องจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้

ความคิดเห็นที่ 45 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 22:57:31
- ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเบิกจ่ายหลังวันที่กรรมการตรวจรับเสร็จสิ้น มีกำหนดเวลา หรือไม่
ตามระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.2551 ข้อ 24 วรรคท้าย ระบุว่า "การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย”


ความคิดเห็นที่ 46 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 23:12:27
- การจัดซื้อ/จ้างวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ออกใบสั่งฯ แต่ไม่ Key PO ได้ หรือไม่ กรณีใด
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว475 ลว.1 ธค.49 ข้อ 2.2 ระบบจะยกเว้นให้ในกรณี 
  1) การขอเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
  2) เป็นลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ


ความคิดเห็นที่ 47 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 23:26:54
เหตุใด ปัจจุบันในสัญญาจึงห้ามใช้ข้อความที่เกี่ยวข้องกับ "อนุญาโตตุลาการ"
- ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีให้ตัดข้อสัญญาที่เดิมตกลงให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท เนื่องจากเมื่อมีเหตุต้องดำเนินการตามวิธีการอนุญาโตตุลาการแล้ว ส่วนใหญ่หน่วยงานของรัฐจะเป็นฝ่ายแพ้คดี หรือเป็นฝ่ายที่ต้องดใช้ค่าเสียหายอันเป็นภาระด้านงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมาก จึงปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 27 มกราคม 2547 จากเดิม เป็น "1 สัญญาทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐทำกับเอกชนฯ ไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด แต่หากมีปัญหาหรือความจำเป็นหรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป”

ความคิดเห็นที่ 48 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 23:38:50

      ใครเป็นผู้ลงนามในเอกสารสอบราคา? และลงนามอย่างไร

- ตามแบบฟอร์มเอกสารสอบราคาที่กรมบัญชีกลางเวียนใช้ กำหนดว่า 

***ให้ระบุชื่อกรม  จังหวัด  หรือส่วนราชการที่ดำเนินการสอบราคา  พร้อมประทับตราชื่อส่วนราชการ  โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตรา


ความคิดเห็นที่ 49 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 23:43:43
- หนังสือค้ำประกันสัญญาที่ออกโดยธนาคารฯ เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาได้หรือไม่

- หนังสือค้ำประกันสัญญา เป็นหลักฐานทางการเงินที่ผู้เสนอราคาได้ใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำสัญญา และหน่วยงานจะคืนให้เมื่อพ้นความรับผิดตามสัญญาแล้ว เมื่อหน่วยงานได้รับเอกสารดังกล่าว ให้ทำหนังสือสอบถามไปยังธนาคารผู้ออกหนังสือเพื่อยืนยันว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยธนาคารฯ และต้องเก็บรักษาไว้เพื่อคืนให้ผ้เสนอราคาได้เมื่อพ้นจากความรับผิดแล้ว

ความคิดเห็นที่ 50 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 23:45:32
- ค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคาร สำหรับเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง ไม่ระบุเลขที่สัญญา ได้หรือไม่ 

- ตามหนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่  นร (กวพ) 1305/3659 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2541 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกหนังสือค้ำประกัน (หลัก ประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ กำหนดว่า "โดยหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการทำสัญญาส่วนราชการผู้ซื้อ หรือผู้ว่าจ้าง จึงควรจะต้องจัดพิมพ์ร่างสัญญาให้สมบูรณ์ พร้อมกับกำหนดวันทำสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาว่าจ้าง นัดหมายกับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างล่วงหน้าว่าจะมีการทำสัญญาในวันใดและจะมีเลขที่สัญญา เป็นเลขที่เท่าใดเพื่อให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างได้นำร่างสัญญา ไปออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร และธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ย่อมจะสามารถกรอกข้อความ ในหนังสือค้ำประกันได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน”

 แต่ในกรณีมีการทำสัญญาที่มีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันที่ไม่ได้ระบุเลขที่สัญญาไปแล้ว ให้หน่วยงาน หมายเหตุในหนังสือค้ำประกันสัญญาว่าเป็นของสัญญาเลขที่เท่าไร โดยใช้ดินสอ

ความคิดเห็นที่ 51 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 23:49:01
- การติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
1. กรณีเป็นการมอบอำนาจให้กระทำการอย่างเดียว เช่น มอบอำนาจให้ยื่นซองเสนอราคา ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2. กรณีเป็นการมอบอำนาจให้กระทำการตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป เช่น มอบอำนาจให้ยื่นซองเสนอราคา ลงนามในเอกสารการต่อรองราคา ลงนามในสัญญาซื้อ/ขาย ต้องติดอากรแสตมป์ 30 บาท


ความคิดเห็นที่ 52 โดย saroenram วันที่ 2013-06-18 23:49:52
การจัดซื้อยาจากหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/อำเภอ/จังหวัด เป็นการจัดซื้อด้วยวิธีกรณีพิเศษ หรือไม่
การจะขอจัดซื้อจาก รพ.ใดเป็นวิธีกรณีพิเศษหรือไม่ ต้องขอหลักฐานการได้รับสิทธิพิเศษประกอบการจัดซื้อด้วย ถ้าไม่มีให้จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา

ความคิดเห็นที่ 53 โดย saroenram วันที่ 2013-06-19 00:20:17
มีแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างไร
สรุปสาระสำคัญตามหนังสือเวียนที่ กค (กวพ) 0421.3/462  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ดังนี้
1.การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
1.1 การจัดซื้อไม่ถึง 10,000 ลิตร ให้ทำรายงานจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาจากผู้ขายรายใดก็ได้ หากซื้อแต่ละครั้งเกิน 100,000 บาท ให้ใช้วิธีพิเศษจากผู้ขายรายใดก็ได้


ความคิดเห็นที่ 54 โดย saroenram วันที่ 2013-06-19 00:20:37
1.2 จัดซื้อตั้งแต่ 10,000 ลิตร ขึ้นไป ให้ซื้อจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือคลังน้ำมันหรือสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยวิธีกรณีพิเศษ ทั้งนี้การจัดซื้อตาม 1.1 และ 1.2 ต้องมีการตรวจรับและควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย


ความคิดเห็นที่ 55 โดย saroenram วันที่ 2013-06-19 00:21:47
2. การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ได้ปรับปรุงให้สามารถคัดเลือกบริษัทผู้ขายน้ำมันที่ประสานกับสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ำมัน

ความคิดเห็นที่ 56 โดย saroenram วันที่ 2013-06-19 00:23:00

3. การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ ถือเป็นพาหนะ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 จึงไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535


ความคิดเห็นที่ 57 โดย saroenram วันที่ 2013-06-19 00:23:06
4. การควบคุมการใช้รถราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523

ความคิดเห็นที่ 58 โดย saroenram วันที่ 2013-09-20 18:55:32
ถามทำไมต้องจัดทำแผนผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ตอบการจัดทำแผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0004/ว 97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546”) * ส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด

ความคิดเห็นที่ 59 โดย saroenram วันที่ 2013-09-20 18:56:29
 
ถาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง * เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ มีกำหนดการส่ง สตง.อย่างไร
ตอบจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี และจัดส่ง ภายในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี

ความคิดเห็นที่ 60 โดย saroenram วันที่ 2013-09-20 18:57:08
ถาม กรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาภายในแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ ต้องจัดส่ง สตง.ภายใน 15 วัน จากวันที่ได้รับอนุมัติให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน

ความคิดเห็นที่ 61 โดย saroenram วันที่ 2013-09-20 18:57:42
ถาม รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดส่งภายในวันใด
ตอบ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ความคิดเห็นที่ 62 โดย saroenram วันที่ 2013-09-20 18:58:38
ถาม แผนผลการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
ตอบ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างระบุรายละเอียด ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กอง สำนัก และหน่วยงานส่วนภูมิภาค จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุรายละเอียด เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อนแล้วให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อได้รับแจ้งยอดจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จึงดำเนินการทำข้อผูกพันต่อไป ทั้งนี้ ตามหนังสือตอบข้อหารือของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/7159 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2530 และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว.60/2504 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2504

ความคิดเห็นที่ 63 โดย saroenram วันที่ 2013-09-20 19:00:16
ถาม ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1405/ว 6205 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2545)
* ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการได้ลงนามแล้ว ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศ
* จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคานั้นโดยสรุปเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจดูประชาชน

ความคิดเห็นที่ 64 โดย saroenram วันที่ 2013-09-20 19:01:03
ถาม มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคาเพื่อเสริมมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 193 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2542

ความคิดเห็นที่ 65 โดย saroenram วันที่ 2013-09-20 19:02:29
ถาม การบริหารสัญญามีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ต้องส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้เกี่ยวข้อง ให้กอง สำนัก และหน่วยงานส่วนภูมิภาค จัดส่งสำเนาสัญญาให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาดังนี้ * คณะกรรมการตรวจการจ้าง * ผู้ควบคุมงาน * สัญญาที่มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และกรมสรรพากรภายใน 30 วัน

ความคิดเห็นที่ 66 โดย saroenram วันที่ 2013-09-20 19:05:17
ถาม หน่วยงานได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ จะแยกซื้อแต่ละรายการได้หรือไม่
ตอบ : ในหลักการแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณในการจัดหาพัสดุมาในคราวเดียวกัน จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมกัน เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นตามความต้องการใช้งาน ตามวันเวลาที่แตกต่างกัน หากแยกซื้อแต่ละรายการ อาจเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้

ความคิดเห็นที่ 67 โดย saroenram วันที่ 2013-09-20 19:23:11

ถาม การแก้ไขสัญญา มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

ตอบ โดยหลักการสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้  ยกเว้น

1. แก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือ

 2. แก้ไขโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์

 การแก้ไขสัญญาอยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติ  แต่ถ้าแก้ไขสัญญาแล้วมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทำงาน ก็ให้ตกลงไว้ในสัญญาไปพร้อมกัน


ความคิดเห็นที่ 68 โดย saroenram วันที่ 2013-09-20 19:23:48

ถาม แนวทางการบอกเลิกสัญญา

 ส่วนราชการจะบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาได้ดังนี้

1. ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

2. การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

3. ในกรณีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุหรือวงเงินค่าจ้าง  ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น


ความคิดเห็นที่ 69 โดย saroenram วันที่ 2013-09-20 19:25:50

๑.การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ต้องระบุในประกาศหรือไม่ว่า

ผู้ขายจะต้องมีแบบแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์มาแสดงด้วย

หนังสือตอบหารือ จ.สิงห์บุรีที่กค๐๔๒๑.๓/๒๘๙๐๗/๒๕๕๓

มติกวพ. เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิต หรือนำเข้า จะต้องแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์

ดังนั้น เมื่อมีกฎหมายบังคับ ส่วนราชการผู้ซื้อก็ควรจะกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในประกาศสอบราคาให้ผู้ขายต้องมีแบบแจ้งรายการละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว