คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleร่าง ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
หน่วยงาน/Org Nameกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
E-Mail
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพใช้ข้อมูล 2 ฐาน คือ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลสุขภาพวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ซึ่งการเฝ้าระวังจะให้เป็นระบบและต่อเนื่องมี 4 ขั้นตอน คือ การรวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมูและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง และการแก้ไขปัญหา ซึ่งกองประเมินผลกระทบตอ่สุขภาพได้จัดทำโปรแกรมรองรับระบบเฝ้าระวัง โดยเป็นโปรแกรมรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล รายงานสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนจัดการปัญหาต่อไป
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summary
Note
URL
 
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
ร่างระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน.pdf - Acrobat (0.21 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 1,484 ครั้ง