กิจกรรมวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อกิจกรรมวิชาการ
ชื่อ/Titleการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล ระบบเฝ้าระวังกับข้อมูลสุขภาพและระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
หน่วยงาน/Org Nameกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
E-Mail
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstract วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summaryอนามัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีความเข้าใจในระบบเฝ้าระวังฯ ที่พัฒนาขึ้น สามารถติดตั้งโปรแกรมรองรับระบบเฝ้าระวังฯ โดยจะฝึกปฏิบัติติดตั้งโปรแกรมระบบเฝ้าระวังฯ พร้อมมอบโปรแกรมสำหรับติดตั้งให้จังหวัด สามารถวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูล และประยุกต์ระบบเฝ้าระวังฯ นี้ไปใช้ประโยชน์
Noteกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้มอบซีดีโปรแกรมฯ แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำหรับติดตั้ง เพื่อรองรับระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในภาวะ หมอกควันต่อไป
URL
 
ประเภท/Type กิจกรรมวิชาการ
วิทยานิพนธ์
ชื่อปริญญา
ระดับปริญญา
ภาควิชา
สถาบัน
 
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ.pdf - Acrobat (2.86 Mb.)
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ.pdf - Acrobat (0.15 Mb.)
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ.pdf - Acrobat (4.92 Mb.)
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ.pdf - Acrobat (0.15 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 3,878 ครั้ง