ความรู้อื่นๆ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อความรู้อื่นๆ
ชื่อ/Titleสรุปผลการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน สธ 0925.03/ว610 ลว 24 พ.ย.2554
ชื่อ Alternativeการตรวจสอบการดำเนินงาน
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน/Org Nameกรมอนามัย
E-Mailaudit_32@hotmail.com
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractการตรวจสอบการดำเนินงาน - ตรวจสอบได้ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการทำงาน (Process) และผลผลิต (Output) - การตรวจสอบการดำเนินงานต้องตรวจทั้ง ๓ ตัว (3 E's) ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด
สารบัญ/Table Of Contents1. สรุปผลแบบประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน 2. ให้แนวทางการวางแผนการตรวจสอบการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554โดย นางพรรณี เทียนทอง (ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน) 3. ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการตรวจสอบการดำเนินงาน 4. ทิศทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมโดย นายพิษณุ แสนประเสริฐ (ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม) 5. เทคนิคการตรวจสอบการดำเนินงานโดย นายไพศาล เรืองวิวัฒนโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ๘) สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 6. ประมวลภาพการอบรม 7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน
บทสรุป/Summary
Note
URL
 
ประเภท/Type ความรู้อื่นๆ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
bantip audit54.pdf - Acrobat (2.02 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 634 ครั้ง