คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ชื่อ AlternativeFormation and Evaluation of the Internal Control System
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractหนังสือแนวทาง การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summary
Note
URL
 
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
ewt_dl_link.pdf - Acrobat (20.15 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 365 ครั้ง