งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorชัยวัฒน์ อภิวันทนา ,ศศิชล หงษ์ไทยและคณะ
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่8
E-Mail
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractวัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ วิธีดำเนินการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาจากมารดาทุกรายที่มารับบริการต่อเนื่องตั้งแต่ฝากครรภ์ คลอด หลังคลอดตลอดจนพาบุตรอายุ 6 เดือน-1 ปี ที่มารับบริการที่แผนกสุขภาพเด็กดี ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม– กรกฎาคม 2553 จำนวน 245 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัย: พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยแม่อย่างเดียว6 เดือนที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ระดับการศึกษา อาชีพมารดาในระยะ 0 – 6 เดือนหลังคลอด ลักษณะการทำงาน ระยะเวลาในการพักงานหลังคลอด ระยะเวลาที่เคยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในลูกคนก่อน ความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในครรภ์นี้ ความเชื่อ ทัศนคติของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ นมแม่เหมาะสมกับทารกใน 6 เดือนแรก นมแม่ทำให้ลูกมีสติปัญญาดี มีความเฉลียวฉลาด และนมแม่ลดโอกาสป่วยให้กับลูก อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความมั่นใจของมารดาในการบีบเก็บน้ำนม นอกจากนั้นการให้ความรู้แก่มารดาได้แก่ การฝึกท่าอุ้มให้นม วิธีบีบเก็บน้ำนมแม่ วิธีเก็บรักษานมแม่ที่บีบเก็บได้ วิธีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อแม่ต้องไปทำงานนอกบ้าน รวมถึงความพึงพอใจของมารดาต่อระบบการให้บริการของโรงพยาบาล ได้แก่ การตรวจเต้านมระยะตั้งครรภ์ และการสอนบีบประคบเต้านมที่หลังคลอด มีผลช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในขณะที่การให้นมผสมแก่ทารกขณะอยู่ในโรงพยาบาลทำให้ลดอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ: ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง กระทรวงแรงงานควรผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง โรงพยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุข ควรเคร่งครัดในการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตามบันได 10 ขั้น และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว รวมถึงสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับคนในชุมชนตนเองได้
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summary
Note
URL
 
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
53วิจัย-ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน.pdf - Acrobat (0.30 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 1,979 ครั้ง