งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleหมวดหมู่ : อาหาร
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน/Org Nameกรมอนามัย
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
การประเมินนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร.doc - Word Peocessor (0.03 Mb.)
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมพัฒนาร้านปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน.doc - Word Peocessor (0.03 Mb.)
เปลี่ยนวิถีชีวิตการรับประทาน ด้วยเส้นใยอาหาร.doc - Word Peocessor (0.04 Mb.)
พฤติกรรมเสี่ยงโรคหนอนพยาธิและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ กรณีศึกษา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน.doc - Word Peocessor (0.04 Mb.)
รูปแบบการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหารในแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์.doc - Word Peocessor (0.04 Mb.)
การวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและอันตรายด้านชีวภาพของกระบวนการผลิตอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลร้อยเอ็ด.doc - Word Peocessor (0.99 Mb.)
ปริมาณเหล็ก ทองแดงและสังกะสีในผักพื้นบ้านภาคใต้บางชนิด.doc - Word Peocessor (0.15 Mb.)
สภาพการตลาดของพืชผักอินทรีย์กินใบในภาคกลาง.doc - Word Peocessor (0.13 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 18,146 ครั้ง