งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleหมวดหมู่ : การจัดการสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน/Org Nameกรมอนามัย
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุของคนงานทำบั้งไฟ.doc - Word Peocessor (0.04 Mb.)
การลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงจากระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับรถโดยสารประจำทาง.doc - Word Peocessor (0.28 Mb.)
การศึกษาศักยภาพของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้เงื่อนไขการดำเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดของอุตสาหกรรมอาหารทะเล.doc - Word Peocessor (0.16 Mb.)
การศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (ss).doc - Word Peocessor (0.15 Mb.)
ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของฝุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อสมรรถภาพปอด ของพนักงานในโรงงานผลิตเสาเข็ม.doc - Word Peocessor (0.87 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 16,190 ครั้ง