งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ชื่อ/Titleหมวดหมู่ : มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน/Org Nameกรมอนามัย
E-Mail
ประเภท/Type งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
กรณีศึกษาการบริหารจัดการการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ.doc - Word Peocessor (0.04 Mb.)
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล.doc - Word Peocessor (0.03 Mb.)
การจัดการมูลฝอย ในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม.doc - Word Peocessor (0.03 Mb.)
การจัดการสิ่งปฏิกูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย.doc - Word Peocessor (0.03 Mb.)
การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนตามวิถีพอเพียงของประชาชน.doc - Word Peocessor (0.05 Mb.)
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลบ้านค้อ.doc - Word Peocessor (0.03 Mb.)
การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากน้ำปฏิกูลด้วยเถ้าเปลือกหอยเชอรี่.doc - Word Peocessor (0.09 Mb.)
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.doc - Word Peocessor (1.29 Mb.)
การพัฒนาระบบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ.doc - Word Peocessor (0.21 Mb.)

 
คะแนน: 2  จำนวนดาวโหลด 35,952 ครั้ง