ความรู้อื่นๆ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อความรู้อื่นๆ
ชื่อ/Titleสรุปการจัดอบรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน "การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน"
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
สารบัญ/Table Of Contents1.สรุปผลแบบประเมินโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน 2.นโยบายกรมอนามัยเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดย รองอธิบดีกรมอนามัย นายประดิษฐ์ วินิจจะกุล 3.แนวทางการตรวจสอบภายในด้านพัสดุและแนวทางการตรวจสอบภายในด้านการเงิน อ.เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ 4.แนวทางการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าใช้จ่ายในการบริหาร อ.นิโลบล แวววับศรี
บทสรุป/Summaryจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในเรื่อง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการเบิกจ่ายและให้ความรู้ในเรื่องของระบบควบคุมภายในที่ควรมี
Note
URLhttp://audit.anamai.moph.go.th/main.php?filename=semina53
 
เนื้อเรื่อง
กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธื 2554 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้พัฒนาความรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและทราบถึงบทบาทหน้าที่และขอบเขตงานของตนเอง รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ สามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารทุกระดับในการประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ
 
เนื้อหา : 1.สรุปผลแบบประเมินโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน
2.นโยบายกรมอนามัยเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดย รองอธิบดีกรมอนามัย นายประดิษฐ์ วินิจจะกุล
3.แนวทางการตรวจสอบภายในด้านพัสดุและแนวทางการตรวจสอบภายในด้านการเงิน โดย อ.เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
4.แนวทางการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  โดย อ.นิโลบล แวววับศรี
ประเภท/Type ความรู้อื่นๆ
ภาษา/Language tha (Thai)
URL
http://audit.anamai.moph.go.th/main.php?filename=semina53
ไฟล์เอกสาร
semina-1-54.pdf - Acrobat (2.77 Mb.)

 
คะแนน: 0  จำนวนดาวโหลด 922 ครั้ง