คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleเอกสารประกอบการประเมินรับรองมาตรฐานชมรมผู้สูงอายุเขต 7
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorกลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่7อุบลราชธานี
E-Mail
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
1แบบประเมินตนเองของชมรมผู้สูงอายุ - Acrobat (0.42 Mb.)
2แบบสรุปขอรับรองมาตรฐานสำหรับชมรมผู้สูงอายุ - Acrobat (0.20 Mb.)
3แบบประเมินให้คะแนนชมรมผู้สูงอายุสำหรับกรรมการปี - Acrobat (0.45 Mb.)
4แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ - Acrobat (0.15 Mb.)
5แบบสรุปผลการให้คะแนนชมรมผู้สูงอายุรายหมวด สำหรับกรรมการผู้ประเมินรับรอง - Acrobat (0.09 Mb.)

 
คะแนน: 1  จำนวนดาวโหลด 9,032 ครั้ง