วารสาร/จุลสาร - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อวารสาร/จุลสาร
ชื่อ/TitleFact Sheet ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.54 สำนักโภชนาการ ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบ
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorนางนันทยา จงใจเทศ, นางปิยนันท์ อึ้งทรงธรรม, นางภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล
หน่วยงาน/Org Name
E-Mail
ประเภท/Type วารสาร/จุลสาร
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
sodium2.pdf - Acrobat (0.06 Mb.)

 
คะแนน: 2  จำนวนดาวโหลด 6,259 ครั้ง