คู่มือ/สื่อวิชาการ - กรมอนามัย
 
Facebook
ชื่อคู่มือ/สื่อวิชาการ
ชื่อ/Titleแนวทางการดำเนินงานคลินิกไร้พุง
ผู้จัดทำ/Creator
ชื่อผู้จัดทำ/Creatorรุ่งนภา พึ่งน้ำ
หน่วยงาน/Org Nameศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
E-Mailleaderaerobic@hotmail.com
หัวเรื่อง/Subject
Subject Heading for Thai (ThaSH) แนวทางการดำเนินงานคลินิกไร้พุง
เนื้อหาย่อ/Description
เนื้อหาย่อ/Abstractเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทุกระดับในการส่งเสริมสุขภาพ ลดโรค ลดภาวะโรคแทรกซ้อน และเฝ้าระวังปัญหาโรคเมตะบอลิกของประชาชน และผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีทั้งกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย โครงสร้างอัตรากำลัง บทบาทของสถานบริการแต่ละระดับ บทบาทหน้าที่ของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เครื่องมือที่ให้บริการ กระบวนงาน และขั้นตอนการให้บริการในสถานบริการระดับศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ และการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการโดยยึดตามหลักการและแนวทาง 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ของกระทรวงสาธารณสุข
สารบัญ/Table Of Contents
บทสรุป/Summary
Note
URL
 
ผู้เผยแพร่/Publisher
ผู้เผยแพร่/PublisherRungnapa นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ที่อยู่/Address
E-Mailleaderaerobic@hotmail.com
 
ประเภท/Type คู่มือ/สื่อวิชาการ
ภาษา/Language tha (Thai)
ไฟล์เอกสาร
แนวทางการดำเนินงานคลินิกไร้พุง ฉบับปรับปรุง .doc - Word Peocessor (5.90 Mb.) [ HTML Version ]

 
คะแนน: 5  จำนวนดาวโหลด 18,193 ครั้ง