กองการเจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  


ขุมทรัพย์ความรู้อื่นๆ
 
กรมอนามัย
 

เว็บบล็อก
 
ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานเสริมดวงหน้าที่การงานรุ่งเรือง
[]
sirima
09/ก.พ./54

กิจกรรม 5 ส
[]
sirima
27/ม.ค./53

กิจกรรมละลายพฤติกรรม(Icebreakers
[]
sirima
27/ม.ค./53

หน้ารวมเว็บบล็อก
 

5 Blog Top View
 
อันดับ 1 - 4502 View
กิจกรรมละลายพฤติกรรม(Icebreakers
[]
sirima
27/ม.ค./53

อันดับ 2 - 4124 View
กิจกรรม 5 ส
[]
sirima
27/ม.ค./53

อันดับ 3 - 1746 View
ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานเสริมดวงหน้าที่การงานรุ่งเรือง
[]
sirima
09/ก.พ./54

 

5 Top Blog Vote
 
 1 คะแนน
ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานเสริมดวงหน้าที่การงานรุ่งเรือง
[]
sirima
09/ก.พ./54

 


การจัดการความรู้ กองการเจ้าหน้าที่
 
การพัฒนาองค์กร
การเลือกสรรพนักงานราชการ
       + สรุปบทเรียน เรื่อง
การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร
       + สรุปบทเรียน เรื่อง
แนวทางการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหนังสือเวียนของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
       + สรุปบทเรียน เรื่อง
                 : หนังสือเวียน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว15 ลว 11 ธ.ค. 51
                 : หนังสือเวียน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว16 ลว 11 ธ.ค. 51
 
 
 


สาส์นสัมพันธ์ความรู้สู่กองการเจ้าหน้าที่
 
ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๕๐
ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๕๑
ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือน ส.ค. ๒๕๕๑
ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือน ก.ย. ๒๕๕๑
ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๕๑
ฉบับที่ ๑๔ ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๕๑
ฉบับที่ ๑๕ ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๕๑
ฉบับที่ ๑๖ ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๕๒
ฉบับที่ ๑๗ ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๕๒
ฉบับที่ ๑๘ ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๕๒
ฉบับที่ ๑๙ ประจำเดือน เม.ย. ๒๕๕๒
ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๕๒
ฉบับที่ ๒๑ ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๕๒
ฉบับที่ ๒๒ ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๕๒
ฉบับที่ ๒๓ ประจำเดือน ส.ค. ๒๕๕๒
ฉบับที่ ๒๔ ประจำเดือน ก.ย. ๒๕๕๒
ฉบับที่ ๒๕ ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๕๒
ฉบับที่ ๒๖ ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๕๒
ฉบับที่ ๒๗ ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๕๒
ฉบับที่ ๒๘ ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๕๓
ฉบับที่ ๒๙ ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๕๓
ฉบับที่ ๓๐ ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๕๓
ฉบับที่ ๕๒ ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๕๓ ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๕๔ ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๕๕ ประจำเดือน เม.ย. ๒๕๕๕
 
 

เว็บบอร์ด
 
ทดสอบ

ดูรายการทั้งหมด
 

10 Top Blog
 
อันดับ 1 - จำนวน 3 Blogs
sirima
กองการเจ้าหน้าที่

 

Pantip
 
 


 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 3,363 คน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร.025904093