ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  


เว็บบอร์ด
 
การจัดทำโครงการค่ายสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับเขต

ดูรายการทั้งหมด
 

ขุมทรัพย์ความรู้อื่นๆ
 
กรมอนามัย
 

ความรู้อื่นๆ
 
To Be Health Model
ไตรสรณะ ศีลสิกขา มรรคมีองค์8 ธรรมะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทฤษฏีในการปรับพฤติกรรม
หมวกลดโลกร้อน
ออมสินลดโลกร้อน
ดูรายการทั้งหมด
 

Top Vote
 
อันดับ 1  
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care worker) ในชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2558 [10 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 2  
โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย [8 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 3  
ยุทธศาสาตร์คนไทยไร้พุงปี 2555 และงานบูรณาการ [7 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 4  
การแก้ปัญหาLBW [7 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 5  
สมุดบันทึกความเสี่ยงด้านสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับ อผส. อสม. (ตัวอย่าง) [7 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 6  
กินแบบสมดุลลดพุงลดโลก [6 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 7  
สรุปโครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย [6 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 8  
นโยบายคนไทยไร้พุงและการดำเนินงานDPAC [6 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 9  
ข้อเข่าเสื่อมกับการออกกำลังกาย [6 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 10  
เมนู 211 ทางเลือกใหม่คนรักสุขภาพ [5 คะแนน - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 

กิจกรรมการจัดการความรู้
 
การใช้ภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงสองมิติในการให้ความรู้เรื่องนมแม่ในทารกที่เจ็บป่วย
หมวกคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats)
ดูรายการทั้งหมด
 

งานบริหาร
 
ต้นแบบอำเภอสุขภาพดี
องค์กรสมรรนะสูง
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
การคิดเชิงระบบ
สรุปรายงานโครงการอำเภอสุขภาพดี(ระยะที่ 1
การจัดหลักสูตร
วิทยากรมืออาชีพ
ดูรายการทั้งหมด
 

เว็บบล็อก
 
หน้ารวมเว็บบล็อก
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 
ข้อกำหนดการรับรองน้ำประปาดื่มได้
ตอนที่ ๒ ความสำคัญของ HIA ในบริบทสังคมไทย
รู้มั๊ย HIA ไม่ไกจากตัวเราเลย
วิธีลดภาวะโลกร้อน
วิธีลดภาวะโลกร้อน
บทเรียนจากวิกฤตมหาอุทกภัย 2554
การจัดการขยะด้วยเทคนิค3R
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำเหมืองแร่ในจังหวัดเลย
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รู้ภัย เรื่องใกล้ตัว ตอน อันตรายจากแบตเตอรี่
ดูรายการทั้งหมด
 

Top 10 Download
 
อันดับ 1 - 156,662 ครั้ง
การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 2 - 71,082 ครั้ง
น้ำ อันตรายใกล้ตัวสำหรับเด็ก [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 3 - 22,216 ครั้ง
ไฮเปอร์ไทรอยด์ [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 4 - 20,404 ครั้ง
โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 5 - 13,022 ครั้ง
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 6 - 12,765 ครั้ง
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 7 - 12,258 ครั้ง
แผ่นพับ : ทุกข์! เศร้า! เหงา! เครียด! แล้วจะทำอย่างไรให้ชีวิตเป็นสุข ??? (ฉบับพัฒนา) [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 8 - 10,509 ครั้ง
นโยบายคนไทยไร้พุงและการดำเนินงานDPAC [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 9 - 10,411 ครั้ง
ความแตกฉานด้านสุขภาพ [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 10 - 8,860 ครั้ง
แบบคัดกรองอนามัย 55 (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556) [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 

5 Top Blog Vote
 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
 
การประเมินองค์กรส่งเสริมการเจริญเติบโต
ตอน2 การประเมินองค์กรส่งเสริมการเจริญเติบโต
การศึกษาหารูปแบบการดำเนินงานองค์กรไร้พุง
หลักสูตร Case Management
การพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด้กไทยเติบโตเต็มตามศักยภาพภาค1
แบบคัดกรองอนามัย 55 (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556)
คุณภาพบริการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอและตำบลเขตการสาธารณสุขที่ 10 และ 12
การดูแลเด็กแบบองค์รวม, โครงการ CHILDLIFE
รูปแบบการขับเคลื่อนคลินิคDPAC ศูนยNอนามัยที่ 6
ดูรายการทั้งหมด
 

กระทู้ที่น่าสนใจ
 
ดูรายการทั้งหมด
 

Top Users
 
อันดับ 1 [ 72 รายการ]
สุพิศ สมพิทักษ์
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
อันดับ 2 [ 26 รายการ]
นางธิโสภิญ ทองไทย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
อันดับ 3 [ 23 รายการ]
นางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
อันดับ 4 [ 21 รายการ]
นายสฤษดิ์ ผ่องแผ้ว
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
อันดับ 5 [ 20 รายการ]
นางสาวชญานิศ เขียวสด
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
อันดับ 6 [ 18 รายการ]
นางสมควร สีทาพา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
อันดับ 7 [ 16 รายการ]
นางสาวสุภาวดี ป้องสา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
อันดับ 8 [ 15 รายการ]
นางวาทินี แจ่มใส
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
อันดับ 9 [ 14 รายการ]
นางวันเพ็ญ ศิวารมย์
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
อันดับ 10 [ 14 รายการ]
น.ส.วาสนา คณะวาปี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
  
การประเมินทักษะการให้นมบุตรของมารดาหลังคลอด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น - 16/ก.พ./61 11:10 (95/0/209) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
สถานการณ์มารดาผ่าตัดคลอดบุตรครรภ์แรกตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น - 15/ก.พ./61 11:45 (70/0/30) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
การประเมินความพึงพอใจ และความต้องการบริการของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ - 02/ก.พ./61 15:30 (106/0/29) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
ผลของการใช้ถุงผ้ายางพลาสติกวัดปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะคลอด - 26/เม.ย./60 16:20 (115/0/59) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
ผลของการใช้ถุงมือเย็นนวดมดลูกต่อการสูญเสียเลือด และระดับยอดของมดลูกในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดในผู้คลอดครรภ์แรกที่มาคลอดที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น - 26/เม.ย./60 16:20 (137/0/82) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
ผลของการใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ ต่อความเครียดและความพึงพอใจ ในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการชักนำการคลอด ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น - 25/เม.ย./60 10:25 (153/0/60) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
ผลของโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพการเฝ้าคลอดต่อความรู้ในเรื่องการคลอด การรับรู้ - 28/ธ.ค./59 10:20 (147/0/94) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
การศึกษาผลของการใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ในการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อทำคลอด และการทำคลอด - 28/ธ.ค./59 10:15 (107/0/57) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
การออกกำลังกายสำหรับคุณหนู - 25/ส.ค./59 09:30 (308/0/1) [บทความวิชาการ]
 
เมนูผักกระตุ้นน้ำนม สำหรับแม่หลังคลอด - 25/ส.ค./59 09:25 (236/0/1) [บทความวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
สถานการณ์ผลการดำเนินงาน การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (คลินิกเพื่อนวัยรุ่นและ OSCC) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 - 11/ก.ค./60 15:25 (228/0/113) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
ไม่ติดโรค ไม่ท้องก่อนวัยในวันแห่งความรัก - 09/ก.พ./60 09:30 (321/0/1) [ความรู้อื่นๆ]
 
ช๊อกโกแลตกับวาเลนไทน์ - 09/ก.พ./60 09:25 (137/0/1) [ความรู้อื่นๆ]
 
วัยรุ่นกับสุขภาวะทางเพศ - 24/พ.ค./59 16:15 (528/0/1) [บทความวิชาการ]
 
ไม่ติดโรค ไม่ท้องก่อนวัย ในวันแห่งความรัก - 05/ก.พ./59 10:25 (340/0/1) [บทความวิชาการ]
 
การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 - 02/เม.ย./55 14:20 (647/1/4) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
สรุปบทเรียน การจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนปี 2555 - 02/เม.ย./55 14:10 (651/1/4) [ผลงานวิชาการ]
 
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - 23/มี.ค./55 11:10 (2271/0/13022) [บทความวิชาการ]
 
การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน - 21/มี.ค./55 15:35 (2286/2/156662) [บทความวิชาการ]
 
การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย - 10/ก.ย./54 17:35 (786/0/735) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
ผลของการใช้เสื้อเอกซเรย์ปทุมถันย์ ต่อระยะเวลาการเอกซเรย์เต้านมในผู้รับบริการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น - 20/พ.ย./60 15:05 (92/0/37) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
การศึกษาประสิทธิผลคลินิกให้การปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้มีภาวะไขมันแอลดีแอลในเลือดสูง ไขมันไตรกลีเชอไรด์ในเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูงและ/หรือ ความดันโลหิตสูง - 23/ส.ค./59 10:30 (166/0/1) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
การพัฒนาการเก็บสำรองยาให้มีคุณภาพ - 06/ส.ค./58 16:00 (121/0/1) [ผลงานวิชาการ]
 
การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการลดความคลาดเคลื่อนทางยา - 06/ส.ค./58 16:00 (110/0/1) [ผลงานวิชาการ]
 
การพัฒนาคุณภาพงานรังสีวิทยา ตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธรณสุข - 06/ส.ค./58 15:00 (105/0/1) [ผลงานวิชาการ]
 
การพัฒนากระบวนการจัด-จ่ายยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา - 06/ส.ค./58 15:00 (99/0/1) [ผลงานวิชาการ]
 
การศึกษาหารูปแบบการดำเนินงานองค์กรไร้พุง - 15/พ.ค./56 13:41 (551/0/848) [ผลงานวิชาการ]
 
Strategies to Enhance Health Promotion Services Efficiency Based on the Health Promotion Standards of Private Hospitals in the Northeast of Thailand - 30/มี.ค./55 15:30 (338/0/174) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
Health Promotion Service Quality of Community and Tambon Health Promotion Hospital in Public Health Reginal 10, 12 - 30/มี.ค./55 15:20 (344/0/210) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
คุณภาพบริการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอและตำบล เขตการสาธารณสุขที่ 10 และ 12 - 11/ต.ค./54 12:45 (594/0/268) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care worker) ในชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2558 - 25/ก.ย./60 15:20 (198/0/134) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
สมุดบันทึกความเสี่ยงด้านสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับ อผส. อสม. (ตัวอย่าง) - 03/เม.ย./55 11:10 (1320/0/4) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
เกณฑ์มาตรฐานผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ปี 2555 ศูนย์อนามัยที่ 6 - 03/เม.ย./55 11:00 (750/0/4) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
คู่มือวิทยากรกระบวนการ ศูนย์อนามัยที่ 6_การประชุม LTC 6-7 มีนาคม 2555 - 03/เม.ย./55 10:55 (680/0/4) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
การอบรมแกนนำอาสาสมัครดูแลผู้สุงอายุ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ปี 2554 - 11/ก.ย./54 13:20 (450/0/4) [ผลงานวิชาการ]
 
การประเมินรับรองมาตรฐานตำบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (ทีมประเมิน) ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2554 - 11/ก.ย./54 12:50 (394/0/4) [ผลงานวิชาการ]
 
มาตรฐานการดำเนินงานตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 6 (ฉบับพัฒนา) - 11/ก.ย./54 12:25 (485/0/4) [ผลงานวิชาการ]
 
สรุปผลการประเมินรับรองมาตรฐานตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2554 - 11/ก.ย./54 12:00 (334/0/127) [ผลงานวิชาการ]
 
เรื่องเล่า ฒ...ผู้เฒ่าอายุยืน 100 ปี ร้อยเรียงลีลา คุณค่า และวิถีชีวิตสุขภาพ - 11/ก.ย./54 11:45 (442/0/445) [ผลงานวิชาการ]
 
โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว - 11/ก.ย./54 11:40 (498/0/4) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
ชมรมผู้สูงวัยใส่ใจช่องปาก - 23/ก.ย./54 17:05 (748/0/415) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
กิจกรรมการดูแลช่องปากชมรมผู้สูงอายุ - 23/ก.ย./54 17:00 (673/0/893) [บรรยาย/นำเสนอวิชาการ]
 
กองทุนทันตกรรม - 10/ก.ย./54 12:15 (339/0/1126) [บรรยาย/นำเสนอวิชาการ]
 
การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี - 10/ก.ย./54 12:15 (472/0/425) [บรรยาย/นำเสนอวิชาการ]
 
แผนผังความคิดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ - 14/มี.ค./54 17:05 (444/0/236) [คู่มือ/สื่อวิชาการ]
 
เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เขต6 - 14/มี.ค./54 16:55 (500/0/788) [บทความวิชาการ]
 
ผู้สูงอายุกับสุขภาพช่องปากที่ดี - 14/มี.ค./54 16:40 (617/0/959) [บรรยาย/นำเสนอวิชาการ]
 
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิ - 23/ส.ค./53 17:25 (422/0/403) [ผลงานวิชาการ]
 
สุขภาพช่องปากในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - 23/ส.ค./53 17:15 (559/0/482) [บรรยาย/นำเสนอวิชาการ]
 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและนวตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สุงอายุ ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน - 21/ส.ค./53 14:40 (1094/0/969) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
ประสิทธิผลโปรแกรมการออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยโรคหอบหืด โรงพยาบาลสีชมพูจังหวัดขอนแก่น - 02/ก.พ./60 15:20 (217/0/68) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
มาปั่นจักรยานกันเถอะ - 14/ธ.ค./58 15:35 (153/0/1) [บทความวิชาการ]
 
หลักการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและข้อต่อ. - 08/ก.ย./54 21:30 (788/0/1370) [ความรู้อื่นๆ]
 
ข้อเข่าเสื่อมกับการออกกำลังกาย - 13/มี.ค./54 02:40 (1620/0/1162) [บทความวิชาการ]
 
ฮูลาฮูปทางเลือกที่เหมาะกับท่าน...จริงหรือ? - 12/มี.ค./54 23:05 (793/0/346) [บทความวิชาการ]
 
ฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพ - 28/ก.พ./54 10:40 (1133/0/1610) [บทความวิชาการ]
 
ตารางแสดงพลังงานตามกิจกรรม - 02/ก.ย./53 23:55 (532/0/793) [ความรู้อื่นๆ]
 
ออกกำลังกายสลายไขมัน-ลดอ้วน - 02/ก.ย./53 23:45 (755/0/1347) [บทความวิชาการ]
 
อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมายเมื่อออกกำลังกาย - 02/ก.ย./53 23:40 (474/0/145) [ความรู้อื่นๆ]
 
Therapeutic Exercise - 01/ก.ย./53 09:30 (403/0/338) [บรรยาย/นำเสนอวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
โลหะหนัก ในขยะอันตราย...ภัยร้ายในบ้าน...ใกล้ตัวเรา - 24/ส.ค./59 10:15 (171/0/1) [บทความวิชาการ]
 
เส้นทางการจัดการมูลฝอยรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น - 23/ส.ค./59 10:25 (153/0/1) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
ป้องกันภัยยุงลาย - 15/ก.พ./59 10:35 (227/0/1) [บทความวิชาการ]
 
วันห้องน้ำโลก - 12/พ.ย./58 11:25 (195/0/1) [บทความวิชาการ]
 
รู้ทัน..โรค มือ เท้า ปาก - 14/ก.ย./58 11:00 (185/0/143) [บทความวิชาการ]
 
วิธีลดภาวะโลกร้อน - 12/ก.ย./55 15:30 (572/0/517) [บทความวิชาการ]
 
วิธีลดภาวะโลกร้อน - 23/มิ.ย./55 16:45 (583/0/468) [บทความวิชาการ]
 
บทเรียนจากวิกฤตมหาอุทกภัย 2554 - 27/ก.พ./55 00:50 (456/0/553) [บทความวิชาการ]
 
การจัดการขยะด้วยเทคนิค3R - 27/ก.พ./55 00:45 (689/0/3169) [บทความวิชาการ]
 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 12/ก.ย./54 10:00 (396/0/445) [บรรยาย/นำเสนอวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 

 
ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้รับบริการคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น - 12/ก.ย./60 15:05 (189/0/114) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
เด็กอิสานจะฉลาดแม่ต้องไม่ขาดสารไอโอดีน - 24/ส.ค./59 10:30 (250/0/1) [บทความวิชาการ]
 
สถานณ์การคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 7 และ 8 - 23/ส.ค./59 10:45 (198/0/1) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
รูปแบบการจัดการตลาดนัดให้ถูกสุขลักษณะ กรณีศึกษา : จังหวัดรับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) - 23/ส.ค./59 10:00 (146/0/1) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
รายงานการศึกษารูปแบบการจัดตลาดนัดให้ถูกสุขลักษณะกรณีศึกษา : พื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 10 และ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) - 23/มิ.ย./59 15:50 (148/0/279) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
อาหารเช้าสำคัญต่อสุขภาพ - 03/พ.ค./59 15:35 (322/0/1) [บทความวิชาการ]
 
ชะลอความแก่ ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. - 03/มี.ค./59 10:45 (351/0/1) [บทความวิชาการ]
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำมาตรฐานการจัดการด้านยาไปสู่การปฏิบัติ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น - 09/ก.พ./59 13:55 (149/0/579) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์]
 
ภัยร้าย อาหารไหว้ วันตรุษจีน - 03/ก.พ./59 15:10 (151/0/1) [บทความวิชาการ]
 
กินเจ..ด้วยหลัก 4 ล. สุขภาพดีและอิ่มบุญ - 13/ต.ค./58 16:40 (159/0/65) [บทความวิชาการ]
 
  
อ่านเพิ่มเติม
 


ความรู้ล่าสุด
 
การประเมินทักษะการให้นมบุตรของมารดาหลังคลอด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
สถานการณ์มารดาผ่าตัดคลอดบุตรครรภ์แรกตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
การประเมินความพึงพอใจ และความต้องการบริการของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ
ผลของการใช้เสื้อเอกซเรย์ปทุมถันย์ ต่อระยะเวลาการเอกซเรย์เต้านมในผู้รับบริการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ขออนุมัติไปราชการ ยืมเงิน และรายงานผลไปราชการ (การพัฒนาโปรแกรมขออนุมัติเดินทางไปราชการและการรายงานผลการปฏิบัติงาน)
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care worker) ในชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2558
ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้รับบริการคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วัยรุ่นกับสุขภาวะทางเพศ
สถานการณ์ผลการดำเนินงาน การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (คลินิกเพื่อนวัยรุ่นและ OSCC) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 

10 Top View
 
อันดับ 1 - 4,308 View
แผ่นพับ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (กายบริหาร 14 ท่า) [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 2 - 3,147 View
หลักสูตร Case Management [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 3 - 2,327 View
โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 4 - 2,286 View
การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 5 - 2,271 View
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 6 - 1,836 View
น้ำ อันตรายใกล้ตัวสำหรับเด็ก [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 7 - 1,644 View
นโยบายคนไทยไร้พุงและการดำเนินงานDPAC [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 8 - 1,620 View
ข้อเข่าเสื่อมกับการออกกำลังกาย [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 9 - 1,458 View
แบบคัดกรองอนามัย 55 (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556) [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
อันดับ 10 - 1,373 View
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝแจง๏ฟฝ๏ฟฝยบ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุข๏ฟฝาพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝูง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ : ๏ฟฝ๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุข๏ฟฝาพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝูง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ (LTC) ๏ฟฝ๏ฟฝ 2555 [ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 

บทความด้านวิชาการ
 
วัยรุ่นกับสุขภาวะทางเพศ
ทำไม ต้องมีวันเด็กแห่งชาติ
ธรรมะสวัสดี
สร้างสุขภาพดีของขวัญปีใหม่ให้ตัวเอง
มอบข้าวเป็นของขวัญปีใหม่
ปีใหม่ปาร์ตี้สุขภาพดี
ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่
การออกกำลังกายสำหรับคุณหนู
ดูรายการทั้งหมด
 

ความรู้อื่นๆ
 
วันผู้สูงอายุกับการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
8 วิธีง่ายๆ ขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดยาว
กินดี สุขภาพ รับตรุษจีน
กินอะไรทำให้สมองดี
ดูรายการทั้งหมด
 


 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 9,321 คน
ศูนย์อนามัยที่ 7 เลขที่ 195 อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น TEL:043-235902-5 FAX:043-243416
Copyright © 2009 All Rights Reserved.